Presentació

El grau en Enginyeria Química forma graduats aptes per a l’exercici de distintes professions en l’àmbit de les indústries de química bàsica, intermèdia, de productes finals i de química fina, i que poden treballar en qualsevol tipus d’indústria: química, alimentària, biotecnològica, farmacèutica, etc.
El grau en Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona forma experts en projectes d’instal·lacions de processos químics, perquè puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu al medi ambient, o treballar en les necessitats pròpies de la indústria química (enginyeria d’R+D, projectes, producció, disseny de productes, comercialització i vendes), com també en el desenvolupament de les indústries emergents de camps com ara els de la biotecnologia o dels materials electrònics i polimèrics.

S’hi adquireixen els coneixements i les competències per dissenyar i controlar la producció de plantes químiques, així com per dirigir projectes de control de qualitat i gestió mediambiental. També s’hi imparteix formació sobre metodologies d’experimentació, assaig i caracterització de processos, i també sistemes i tecnologies de monitoratge, control i optimització de productes.  

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

70

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 75,8%, castellà 24,2%
Nota de tall

10,698  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisROGER BRINGUE TOMAS
Adreça electrònicacapest-enginyeria-quimica@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

enginyer tècnic industrial

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Jornada de Portes Obertes 2022

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Formar graduats en Enginyeria Química aptes per a l'exercici de distintes professions en l'àmbit de les indústries de química bàsica, intermèdia, de productes finals i de química fina, i que puguin treballar en qualsevol tipus d'indústria: química, alimentària, biotecnològica, farmacèutica, etc.

Formar professionals amb les característiques següents:

 • Creatius, versàtils, adaptables, comunicadors i capaços de treballar en equip.
 • Capaços de treballar en qualsevol sector de les indústries de procés i a les empreses al servei d'aquestes indústries, o capaços de crear la seva pròpia empresa.
 • Motivats per formar-se al llarg de tota la seva vida per tal d'adequar-se a un entorn industrial i social canviant.
 • Motivats èticament per contribuir al benestar de la societat, a la salut i la seguretat de les persones i al desenvolupament sostenible.
   

Competències

Competències bàsiques

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa.
 • Adaptabilitat, iniciativa i autonomia.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Habilitat per a la resolució de problemes.
 • Presa de decisions.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat d'autoavaluació.


Competències específiques

 • Capacitat per comprendre, descriure i resoldre problemes d'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre els principis en què es basen els mètodes moderns d'anàlisi química, i les seves limitacions i aplicabilitat en els processos químics.
 • Capacitat per comprendre els principis bàsics subjacents en l'enginyeria química: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; equacions d'equilibri físic i químic; equacions cinètiques dels processos físics de transferència, i cinètica de la reacció química.
 • Capacitat per redactar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria química d'acord amb els aspectes següents:
 1. Legislació, regulacions, especificacions, normes de qualitat i normatives d'obligat compliment.
 2. Aplicació dels coneixements d'economia a l'hora de valorar econòmicament un projecte industrial.
 3. Aproximació estructurada i sistemàtica dels aspectes de salut, higiene i seguretat rellevants d'un procés ja existent o en fase de disseny.
 4. Comprensió de l'impacte de les solucions d'enginyeria en el context ambiental i social.
 • Capacitat per dirigir activitats dels projectes d'enginyeria química: tria dels materials idonis, disseny mecànic dels equips, condicions d'operació, requeriments de seguretat i mediambientals, i subministrament i evacuació d'energia.
 • Capacitat per fer i interpretar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols i altres treballs anàlegs en l'àmbit de l'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre els principals conceptes del control de processos i per conèixer les bases tecnològiques en què es fonamenten, incloses les nocions d'electrònica i automàtica.
 • Capacitat per planificar, executar, explicar i informar sobre els experiments requerits en qualsevol activitat de l'àmbit de l'enginyeria química.
 • Capacitat per tenir un coneixement suficient de la bibliografia científica i tècnica, i d'altres fonts de dades rellevants, de qualsevol origen i en qualsevol suport.
 • Capacitat per aprendre l'ús del programari apropiat en qualsevol activitat i àmbit propi de l'enginyeria química.
 • Capacitat per comprendre i assumir els conceptes de sostenibilitat i desenvolupament sostenible, així com el paper de l'enginyer químic en la prevenció i solució de problemes mediambientals.
 • Capacitat per assumir els valors de responsabilitat i ètica professional vigents.
 • Habilitat per executar el disseny apropiat en un àrea d'especialització.
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per cursar amb aprofitament els estudis d'Enginyeria Química es recomana haver cursat una modalitat de batxillerat en què la Química s'imparteixi com a matèria obligatòria o optativa.
Els futurs estudiants han de tenir un bon nivell de física, matemàtiques i química general. Es recomana també tenir coneixements d'anglès, d'informàtica a nivell d'usuari i habilitat manual per manipular material de laboratori.
 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 150
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal 1r semestre Formació bàsica 6
Càlcul I 1r semestre Formació bàsica 6
Fonaments de Mecànica i Ones 1r semestre Formació bàsica 6
Fonaments de Química 1r semestre Formació bàsica 6
Informàtica Aplicada 1r semestre Formació bàsica 6
Càlcul II 2n semestre Formació bàsica 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció a l'Enginyeria Química 2n semestre Obligatòria 6
Laboratori Bàsic per a Enginyeria 2n semestre Obligatòria 6
Química Física 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Circulació de Fluids 1r semestre Obligatòria 6
Estadística 1r semestre Formació bàsica 6
Materials per a l'Enginyeria 1r semestre Obligatòria 6
Química Inorgànica 1r semestre Obligatòria 6
Termodinàmica Aplicada 1r semestre Obligatòria 6
Economia i Empresa 2n semestre Formació bàsica 6
Electrotècnia 2n semestre Obligatòria 6
Expressió Gràfica 2n semestre Formació bàsica 6
Química Orgànica 2n semestre Obligatòria 6
Transmissió de Calor 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Enginyeria Química
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Ser graduat en Enginyeria Química capacita per a l'exercici de l'activitat professional d'enginyer tècnic industrial de conformitat amb l'Ordre CIN / 351/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 44, de 20/02/2009), per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
El graduat en Enginyeria Química pot exercir la seva professió a diversos àmbits:

Estudi, viabilitat, projecte, direcció, construcció, instal·lació, operació i manteniment de:

 • Indústries que involucrin processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria, i les seves instal·lacions complementàries: química (productes químics, catalitzadors, pintures, colorants, paper, etc.), farmacèutica (humana i veterinària), perfumeria i cosmètica, agroquímica (fertilitzants, plaguicides, etc.), alimentària, petroquímica, etc.
 • Instal·lacions en què intervinguin operacions unitàries o processos químics.
 • Instal·lacions destinades a evitar la contaminació ambiental per efluents de tot tipus, originats per les indústries o els serveis.
 • Equips, maquinària, aparells i instruments per a les indústries indicades en els punts anteriors.


Estudis i assessoraments relacionats amb:

 • L'aspecte funcional de les construccions industrials i de serveis indicats i de les seves obres i instal·lacions complementàries.
 • La viabilitat de l'aprofitament i industrialització dels recursos naturals i les matèries primeres implicats  en la transformació i elaboració de nous productes.
 • La planificació, programació, direcció, organització, racionalització, control i optimació dels processos industrials.
 • Els arbitratges, peritatges i taxacions.
 • La higiene, la seguretat i la contaminació ambiental.


Altres

 • A l'administració pública: docència,  R+D+I, gestió, inspecció, elaboració de dictàmens, etc.
 • Altres sectors: comerç,  assegurances,  consultoria, auditoria, etc.

 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Química

Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 200
secretaria.quimica@ub.edu

Bústia de consultes