Presentació

El grau en Mestre d’Educació Primària forma professionals capaços d’organitzar situacions d’aprenentatge ajustades a la realitat socioeducativa actual, que coneguin l’organització i el funcionament dels centres educatius, així com desenvolupar la seva tasca docent i tutorial, i acompanyar els alumnes i les seves famílies.
El grau en Mestre d’Educació Primària forma professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.

Contribueix a l’educació dels infants ajudant-los en el desenvolupament personal i social, afavorint-ne la capacitat d’aprenentatge amb l’ajuda d’estratègies educatives procedents dels àmbits propis de l’educació primària.

Els estudiants reben la formació didàctica bàsica i específica en totes les àrees de coneixement i les disciplines establertes en l’etapa de l’educació primària, en els principis organitzatius i de gestió d’escoles, i també en els processos de desenvolupament físic, emocional i intel·lectual propis de l’edat.

Possibilita la titulació amb mencions d’Atenció a la Diversitat, Biblioteques Escolars, Educació Musical, Aprofundiment Curricular, Educació Visual i Plàstica, Educació física, Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge, la Comunicació i l’Expressió, i Llengües Estrangeres (Anglès).

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

450 (sense comptar l'itinerari simultani)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 75,5%, castellà 21,6%, anglès 2,9%
Nota de tall

8,894 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisENCARNACION CARRASCO PEREA
Adreça electrònicacap_ep@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

mestre o mestra d'educació primària

Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Analitzar i planificar l'acció educativa en resposta a les necessitats de la societat actual.
 • Comprendre les característiques i condicions en què es produeix l'aprenentatge escolar i exercir la funció tutorial, orientant pares i alumnes.
 • Actuar com a mediadors perquè l'activitat a l'aula sigui significativa i estimuli el potencial de tot l'alumnat.
 • Fomentar valors com ara la convivència, l'esforç, la constància, la igualtat de gènere, i també els drets humans.
 • Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral.
 • Organitzar la interacció de l'alumnat amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, inclosos els digitals, que permetin adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat, garantint-ne el benestar.
 • Usar la funció pedagògica de l'avaluació per promoure millores en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Educar en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Assumir una dimensió ètica com a docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les propostes sobre educació procedents tant de la recerca com de la innovació educativa.
 • Liderar propostes innovadores en àrees curriculars en els quals es tinguin coneixements més específics.
   

Competències

Competències generals

Les competències generals descrites en la memòria del grau de Mestre d'Educació Primària tenen la base en la concepció de l'aprenentatge com un fet global, complex i divers amb la dinàmica d'autoregulació, d'adaptació a noves situacions i de connexió de coneixements per elaborar-ne de nous. Des d'aquesta perspectiva cal identificar necessitats d'informació i analitzar-la i comunicar-la des de diferents registres de manera crítica i creativa en la resolució de problemes i gestió de projectes, la qual cosa implica exercir la crítica i l'autocrítica des del compromís ètic personal i professional, tot valorant l'impacte social i mediambiental en pro de la millora de la qualitat.  

Competències específiques

Les competències específiques que cal que l'estudiant desenvolupi al grau de Mestre d'Educació Primària se centren en conceptes clau com ara la comprensió de les característiques i condicions en què es produeix l'aprenentatge per identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat en diferents contextos i situacions familiars. En aquest sentit és important conèixer l'organització escolar i si escau altres aules de formació d'adults, i també compartir coneixements i valorar experiències des del treball en equip. Pel que fa a l'organització de l'ensenyança, és important que els coneixements de caràcter disciplinari, transversal i multidisciplinari s'organitzin de manera integrada i autònoma a partir del disseny de projectes que incloguin la diversitat. Per aquest motiu és important identificar i ajudar els alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge o de comportament i saber com es pot sol·licitar assessorament a diferents serveis i especialistes.

L'exercici docent implica la millora, l'actualització i l'adaptació als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. És important, per tant, participar en projectes d'innovació, tot integrant les tecnologies de la informació i comunicació, per potenciar en l'alumnat una actitud crítica i responsable, i també analitzar la complexitat del paper del mestre o la mestra en la relació entre escola i societat, des d'una dimensió ètica i responsable.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • El grau de Mestre d'Educació Primària és una titulació universitària i hi poden accedir les persones que compleixen els requisits d'accés a la Universitat de Barcelona assenyalats per l'oficina de preinscripció universitària.
 • Exercir com a mestre d'educació primària comporta intervenir en un àmbit professional que exigeix una gran dedicació cap als altres, concretament cap als infants i les seves famílies, a més de cap a altres professionals vinculats a l'àmbit educatiu. És clau, per tant, disposar d'una alta competència personal i social. Especialment, cal disposar d'un bon equilibri emocional, i de capacitats per desenvolupar el treball en equip i per assumir els rols necessaris per dur a terme projectes en grup.
 • S'espera que l'estudiant del grau de Mestre d'Educació Primària sigui una persona amb interès per la cultura, pel coneixement humanístic i científic, i sobretot respectuosa amb les diferents creences, pràctiques socials i cultures.
 • Acadèmicament, l'estudiant ha de ser capaç de regular l'aprenentatge (planificar, organitzar-se, prendre i valorar les decisions, i actuar en conseqüència). Ha de poder produir, amb rigor, coneixement en el marc de l'educació individualment i col·lectivament, i ha de generar noves idees a partir de la recerca i la reflexió sobre les diferents matèries que configuren la formació inicial del grau de Mestre d'Educació Infantil.

Requisits i condicions d'accés

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 102
Optativa 27
Pràctiques externes 45
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals 1r semestre Optativa 6
Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa 2n semestre Optativa 3
Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa 2n semestre Optativa 3
Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social 2n semestre Optativa 3
Biblioteca i Pla de Lectura a Primària 2n semestre Optativa 6
Biblioteconomia per a Mestres 1r semestre Optativa 6
Capacitats Perceptivomotrius i Expressió Corporal 1r semestre Optativa 6
Català i Castellà: Llengües en Contacte a l'Escola 2n semestre Optativa 6
Ciència Recreativa i Quotidiana a l'Escola 1r semestre Optativa 6
Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa 1r semestre Optativa 6
Condició Física i Salut 2n semestre Optativa 6
Conjunt Instrumental Escolar 2n semestre Optativa 3
Contes i Relats per Aprendre Anglès 2n semestre Optativa 3
Cultura Visual i Infància 1r semestre Optativa 6
Didàctica de la Llengua Anglesa 1r semestre Optativa 6
Didàctica de la Música 1r semestre Optativa 6
Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola 2n semestre Optativa 3
Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge 1r semestre Optativa 6
Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital 2n semestre Optativa 6
Educació de l'Oïda i Audicions Musicals 2n semestre Optativa 3
Educació, Escola i Atenció a la Diversitat 2n semestre Optativa 6
Educació Física Inclusiva 2n semestre Optativa 3
Ensenyament de les Ciències fora de l'Aula: Sortides a la Natura i Visites 2n semestre Optativa 3
Espai i Volum 2n semestre Optativa 3
Geografia, Paisatge i Món Urbà 1r semestre Optativa 6
Gravat i Estampació 2n semestre Optativa 3
Habilitats Motrius, Joc i Iniciació Esportiva 1r semestre Optativa 6
Història de l'Art a l'Escola 2n semestre Optativa 3
Història i Patrimoni Històric i Artístic 2n semestre Optativa 6
Imatge Digital i Aprenentatge 2n semestre Optativa 6
Iniciació als Esports Col·lectius 2n semestre Optativa 3
Instruments Musicals: Formació i Didàctica 2n semestre Optativa 3
Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura 2n semestre Optativa 3
Joc Motor i Recreació 2n semestre Optativa 3
Joguines i altres Objectes 2n semestre Optativa 3
La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys 2n semestre Optativa 3
La Veu i la Cançó: Formació i Didàctica 1r semestre Optativa 6
Lectura de la Imatge 1r semestre Optativa 6
Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Estrangera 2n semestre Optativa 6
Literatura Catalana i Castellana Contemporànies 1r semestre Optativa 6
Llengua Anglesa: Nivell Avançat 1r semestre Optativa 6
Matemàtiques: Aspectes Quotidians i Recreatius 1r semestre Optativa 6
Matemàtiques per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 2n semestre Optativa 6
Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques 1r semestre Optativa 6
Música i Moviment: Formació i Didàctica 2n semestre Optativa 6
Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema 2n semestre Optativa 3
Natura i Medi Ambient 2n semestre Optativa 6
Nous Entorns i Recursos Digitals 2n semestre Optativa 3
Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola 2n semestre Optativa 6
Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat 2n semestre Optativa 3
Pronunciació de la Llengua Anglesa 2n semestre Optativa 3
Relat Oral i Fons Documental 2n semestre Optativa 3
Tallers Creatius 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Educació Física
Menció en Educació Musical
Menció en Educació Visual i Plàstica
Menció en Llengües Estrangeres
Menció en Aprofundiment Curricular
Menció en Biblioteques Escolars
Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió
Menció en Atenció a la Diversitat
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars de 6 crèdits (120 hores), de 30 crèdits (370 hores) i de 9 crèdits (180 hores) respectivament.  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Miquel Colomer Busquets. 

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Permet treballar en els àmbits següents:

 • Magisteri en l'etapa primària.
 • Activitats educatives extraescolars.
 • Departaments d'educació en organismes i institucions educatives (zoològics, museus, parcs, jardins, teatres, cases de colònies, agrupacions artístiques i esportives).
 • Activitats econòmiques derivades (fabricació i distribució de materials auxiliars, elements d'ajuda a l'acció docent, llibres de text, programes informàtics, etc.).

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes