Presentació

El grau en Filologia Catalana proporciona coneixements que permeten relacionar els fenòmens específics de la llengua, literatura i la cultura catalanes amb els que caracteritzen altres àrees culturals, lingüístiques i literàries afins.
El grau en Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona ofereix una formació especialitzada en llengua i literatura catalanes, vinculant-les a la societat, a la història i a altres cultures.

En connexió amb diverses disciplines humanístiques i científiques i mitjançant noves tecnologies, prepara professionals per a la recerca, la docència, l’assessorament lingüístic, les tasques editorials, la gestió cultural i l’escriptura, entre altres ocupacions amb grans possibilitats d’inserció laboral.

Proporciona un coneixement en profunditat de les diferents disciplines que estudien la llengua (lingüística, sociolingüística, teoria de la literatura, etc.) i forma professionals capacitats per donar resposta a les necessitats comunicatives de la societat actual, gràcies al desenvolupament d’una consciència crítica i d’una capacitat d’anàlisi acurada.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

70

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 100%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

 Lourdes Romera

Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau en Filologia Catalana de la UB forma professionals i investigadors altament qualificats en el terreny de la llengua i la literatura catalanes. Concretament, aquest grau proporciona coneixements experts, competències i habilitats en:

 • L'estructura de la llengua catalana i les seves varietats actuals i històriques.
 • La literatura catalana, els seus textos, corrents i autors principals.
 • La normativa i l'estàndard de la llengua i les seves bases teòriques.
 • Les aplicacions professionals de la llengua i la literatura catalanes.
 • La història de la literatura i la llengua catalanes.
 • La situació sociolingüística de la llengua catalana i les maneres d'intervenir-hi.

Competències

Competències generals

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques

 • Redactar textos en català adequats a un registre concret, ortogràficament i gramaticalment correctes, fent servir la terminologia específica de l'àmbit d'estudi.
 • Expressar-se oralment en català, amb correcció fonètica, fluïdesa i claredat, mitjançant un discurs ben estructurat, adequat al registre concret, gramaticalment correcte i fent servir la terminologia específica de cada àmbit d'estudi.
 • Demostrar que s'han adquirit els coneixements teòrics relacionats amb l'evolució històrica de la literatura catalana i la seva articulació en gèneres literaris.
 • Demostrar que s'han adquirit els coneixements teòrics relacionats amb la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Menció en Literatura Catalana
Menció en Llengua Catalana
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El grau en Filologia Catalana és la porta d'entrada natural a un seguit d'especialitats amb demanda sostinguda en el mercat de treball:

 • Ensenyament de llengua i literatura catalanes a l'ESO i el batxillerat.
 • Món editorial (revisió i valoració d'originals, edició, etc.).
 • Docència de català com a segona llengua i llengua estrangera per a adults.
 • Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació audiovisuals, orals i escrits, en empreses de serveis lingüístics i en l'àmbit jurídic.
 • Dinamització i acollida lingüística.
 • Lexicografia, onomàstica i terminologia.
 • Gestió del patrimoni literari.
 • Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social.
 • Assessorament en el camp del discurs i la comunicació oral i escrita.

 

Els graduats en Filologia Catalana també són valorats en àmbits com ara les indústries culturals, l'Administració pública, la traducció i les tecnologies lingüístiques.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes