Presentació

El grau en Matemàtiques proporciona formació general i equilibrada sobre els diferents camps de les matemàtiques, la natura, els mètodes i les finalitats més rellevants, i prepara tant per treballar en algunes de les professions associades al grau com per cursar estudis superiors.
El grau en Matemàtiques desenvolupa les capacitats d’anàlisi, abstracció, intuïció i pensament lògic, com també la capacitat per reconèixer la presència de les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.

Desenvolupa habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en matemàtiques o en ciències que hi estan vinculades, amb un alt grau en autonomia.

Ofereix formació que capacita per comprendre problemes, abstreure’n l’essencial i formular-los matemàticament per facilitar-ne l’anàlisi i la resolució.

Forma professionals capaços d’aportar coneixements a unes altres disciplines, com ara l’enginyeria, les ciències biològiques i de la salut, l’economia o les ciències socials.

Capacita per desenvolupar l’activitat professional en el món de l’empresa i la indústria, i en els sectors de banca i finances, consultoria, salut i serveis, on els matemàtics són cada cop més apreciats per la formació i la capacitat d’aprenentatge.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeria i Arquitectura
Crèdits240
Places

70 (sense doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 72,7%, castellà 21,4%, anglès 5,9%
Nota de tall

12,472 (juliol 2024, 1a assignació, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisJORDI PAU PLANA
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Formar graduats que adquireixin una formació general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, la natura, els mètodes i les finalitats més rellevants, i que estiguin preparats tant per treballar en algunes de les professions associades al grau com per cursar estudis superiors.

Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, d'abstracció, d'intuïció i de pensament lògic, com també la capacitat de reconèixer la presència de les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions). 
 • Capacitat per interpretar l'evolució de l'entorn i per adaptar-s'hi. 
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • Capacitat per administrar el temps en circumstàncies de canvi i incertesa. 
 • Capacitat per fer servir de manera eficaç la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació. 
 • Capacitat de treball en equip. 
 • Capacitat per aprendre nous coneixements i tècniques de manera autònoma. 


Competències específiques

 • Capacitat per comprendre i fer servir el mètode matemàtic. Coneixement de demostracions rigoroses dels teoremes bàsics de les diferents branques de les matemàtiques. 
 • Capacitat d'abstracció i modelització. 
 • Capacitat per fer servir aplicacions informàtiques per experimentar en matemàtiques i resoldre problemes. 
 • Capacitat de resolució de problemes matemàtics mitjançant habilitats de càlcul i altres tècniques. 
 • Capacitat per reconèixer la presencia de les matemàtiques en altres disciplines. 
 • Capacitat per raonar lògicament i també d'identificar errors en els procediments. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Capacitat de treball i interès per les matemàtiques. Es recomana d'haver cursat el batxillerat de Tecnologia o de Ciències de la Naturalesa i la Salut, i haver superat amb èxit les matèries de Matemàtiques. Per al nou batxillerat que emana de la Llei orgànica d'educació actual, es recomana d'haver cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia, incloent-hi totes les assignatures possibles sobre matemàtiques.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat 1r semestre Formació bàsica 6
Elements de Programació 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Diferencial 1r semestre Formació bàsica 6
Llenguatge i Raonament Matemàtic 1r semestre Formació bàsica 6
Matrius i Vectors 1r semestre Formació bàsica 6
Àlgebra Lineal 2n semestre Formació bàsica 6
Aritmètica 2n semestre Formació bàsica 6
Física 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Integral 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Programació Científica 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Algorísmica 1r semestre Optativa 6
Algorísmica Avançada 1r semestre Optativa 6
Anàlisi de Sèries Temporals 1r semestre Optativa 6
Anàlisi Multivariant 2n semestre Optativa 6
Anàlisi Real i Funcional 1r semestre Optativa 6
Anells de Polinomis en Diverses Variables 2n semestre Optativa 6
Aprenentatge Automàtic 1r semestre Optativa 6
Astrofísica i Cosmologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Bases de Dades 2n semestre Optativa 6
Comptabilitat Financera 2n semestre Optativa 6
Comptabilitat Financera 2n semestre Optativa 6
Computabilitat i Complexitat 1r semestre Optativa 6
Corbes Algebraiques 2n semestre Optativa 6
Didàctica 1r semestre Optativa 6
Disseny de Software 1r semestre Optativa 6
Disseny d'Experiments 1r semestre Optativa 6
Econometria 2n semestre Optativa 6
Econometria I 1r semestre Optativa 6
Econometria I 1r semestre Optativa 6
Econometria II 2n semestre Optativa 6
Econometria II 2n semestre Optativa 6
Econometria III 1r semestre Optativa 6
Electrodinàmica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Enginyeria del Software 1r semestre Optativa 6
Equacions en Derivades Parcials 1r semestre Optativa 6
Estadística per a les Biociències 2n semestre Optativa 6
Estadística Pública 2n semestre Optativa 6
Estructura de Dades 2n semestre Optativa 6
Física Computacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física dels Medis Continus 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Estadística 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Quàntica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments Científics del Canvi Climàtic 2n semestre Optativa 3
Funcions de Variable Complexa 2n semestre Optativa 6
Gènere, Ciència i Tecnologia 1r semestre Optativa 3
Geometria Diferencial 1r semestre Optativa 6
Història del Pensament Econòmic 1r semestre Optativa 6
Instruments i Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Intel·ligència Artificial 1r semestre Optativa 6
Lògica i Llenguatges 2n semestre Optativa 6
Lògica Matemàtica 2n semestre Optativa 6
Macroeconomia II 2n semestre Optativa 6
Macroeconomia II 2n semestre Optativa 6
Macroeconomia III 2n semestre Optativa 6
Macroeconomia III 1r semestre Optativa 6
Macroeconomia IV 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Matemàtica de les Operacions Financeres i Inversió 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mecànica Quàntica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mecànica Teòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Meteorologia Dinàmica 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Mètodes Algebraics en Teoria de Nombres 1r semestre Optativa 6
Mètodes de Mostratge 2n semestre Optativa 6
Mètodes Estadístics en Mineria de Dades 1r semestre Optativa 6
Microeconomia I 2n semestre Optativa 6
Microeconomia II 2n semestre Optativa 6
Microeconomia II 1r semestre Optativa 6
Microeconomia III 1r semestre Optativa 6
Microeconomia III 1r semestre Optativa 6
Microeconomia IV 1r semestre Optativa 6
Models Lineals Generalitzats 1r semestre Optativa 6
Pràctiques en Empreses I 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques en Empreses II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Processos Estocàstics 2n semestre Optativa 6
Programació II 2n semestre Optativa 6
Projecte Integrat de Software 2n semestre Optativa 6
Relativitat General 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes Dinàmics 2n semestre Optativa 6
Sistemes Operatius I 2n semestre Optativa 6
Sistemes Operatius II 1r semestre Optativa 6
Software Distribuït 2n semestre Optativa 6
Taller de Nous Usos de la Informàtica 1r semestre Optativa 6
Tecnologies Multimèdia 2n semestre Optativa 6
Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Teoria de Jocs i Aplicacions Econòmiques 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Teoria de la Informació Clàssica i Quàntica 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Menció en Física
Menció en Informàtica
Menció en Economia
Menció en Estadística
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures optatives de pràctiques curriculars de 6 crèdits (240 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Podràs treballar en els àmbits següents:
 • Docència no universitària (ensenyament secundari).
 • Empreses d'informàtica i de telecomunicacions.
 • Empreses de banca, finances i assegurances.
 • Consultoria.
 • Docència universitària i recerca.
 • Ciència i tecnologia.
 • Indústria.
 • Administració pública.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Secretaria: 934 021 598 - 934 021 597
sec.mat.inf@ub.edu

Bústia de consultes