Presentació

El grau en Ciències Ambientals ofereix als estudiants la formació adequada per contribuir a la resolució dels problemes ambientals de les societats actuals amb rigor, creativitat, responsabilitat social i compromís ètic. Els estudiants realitzen projectes vinculats a la societat mitjançant metodologies d’aprenentatge servei.
El grau en Ciències Ambientals ofereix una formació adequada per entendre els problemes ambientals en diversos àmbits del coneixement: des de coneixements teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials, fins a les tecnologies necessàries per portar aquests coneixements a la pràctica.

Està orientat cap a la formació de professionals amb una visió multidisciplinària i global del medi ambient, enfocada des de diversos sectors del coneixement, i una orientació específica cap a la conservació i gestió del medi i dels recursos naturals, la gestió ambiental a les empreses i administracions, i la qualitat ambiental en relació amb la salut dels ecosistemes, incloent-hi les persones.

Dota d’eines i tècniques per gestionar i aportar solucions des del punt de vista de les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials.

L’objectiu és formar professionals tècnics i científics amb coneixement en les àrees científiques, tecnològiques, socials, econòmiques, jurídiques i de gestió del medi ambient, que puguin desenvolupar la funció professional tant en empreses privades i públiques com en administracions relacionades amb el medi ambient.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada

 La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del Portal d'Estudiants

anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 82,8%, castellà 17,2%
Nota de tall

9,232 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisJUAN LUIS RIERA REY
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials així com les eines necessàries per aplicar els coneixements a la pràctica. Ser capaç de coordinar els treballs d'especialistes en diferents àrees.
 • Formar-se adequadament en els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics de l'entorn. Això és així perquè un bon professional del medi ambient ha de ser capaç de tractar la problemàtica ambiental de forma interdisciplinària, d'acord amb la complexitat del seu àmbit de treball, tenint en compte la resta de les problemàtiques socials i econòmiques de la nostra societat.
 • Formar-se professionalment sota la perspectiva de la sostenibilitat i del canvi global.
 • Formar-se en educació i comunicació ambiental.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Coneixements de les interrelacions gestor-científic-tecnòleg-ciutadà en els problemes ambientals.
 • Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.
 • Capacitat per integrar els resultats experimentals trobats en els estudis de camp o laboratori amb els coneixements teòrics.

 

Competències específiques

 • Coneixements generals bàsics de matèries de branca: matemàtiques, química, física, geologia i biologia.
 • Coneixement de la història del planeta Terra, la composició i els principals processos que la configuren.
 • Coneixement dels processos funcionals biològics des del nivell molecular al d'organisme.
 • Coneixement de la funció, diversitat i distribució dels éssers vius.
 • Coneixement i interpretació de les relacions entre els éssers vius i l'ambient en què viuen.
 • Coneixement de les bases geogràfiques relacionades amb el medi ambient tant en aspectes físics com històrics i socials.
 • Coneixement dels continguts i procediments de legislació ambiental i de l'ordenació i gestió del territori.
 • Comprensió, aplicació i interpretació dels conceptes econòmics bàsics aplicats a l'entorn.
 • Capacitat de valoració econòmica dels béns, serveis i recursos naturals.
 • Coneixement dels contaminants ambientals, de les tècniques d'anàlisi i quantificació en diferents matrius (residus, sòl, aigua, aire, etc.).
 • Capacitat d'integrar coneixements de diferents disciplines per descriure, mesurar, explicar i predir l'efecte dels contaminants sobre els organismes.
 • Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.
 • Coneixement de la relació entre els processos productius i la seva repercussió en l'ambient.
 • Coneixement de les tecnologies aplicades a l'ambient.Capacitat per analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.
 • Capacitat per elaborar i gestionar projectes ambientals.
 • Capacitat per avaluar i gestionar el medi natural.
 • Capacitat per planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.
 • Capacitat per manejar i interpretar sistemes d'informació geogràfica.
 • Capacitat per elaborar estudis d'avaluació d'impacte ambiental.
 • Capacitat per conèixer els sistemes de gestió ambiental.
 • Capacitat per planificar la restauració de medi natural.
 • Capacitat per elaborar, implantar, coordinar i avaluar plans de gestió de residus.
 • Capacitat per gestionar el proveïment i tractament de recursos hídrics.
 • Capacitat per realitzar tractaments de sòls contaminats.
 • Capacitat per avaluar la qualitat de l'aire i de l'aigua.
 • Capacitat per planificar l'ús tecnologies netes i energies renovables.
 • Capacitat per desenvolupar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, en laboratoris, plantes de tractament i empreses.
 • Capacitat per identificar i valorar els costos ambientals.
 • Coneixement de les eines bàsiques de la probabilitat i l'estadística per aplicar-les en l'anàlisi de dades procedents d'estudis ambientals. Capacitat per aplicar tècniques quantitatives d'anàlisi de dades en ciències ambientals.
 • Coneixement dels efectes tòxics dels contaminants sobre l'ambient i els organismes, inclòs l'home.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 


Horaris

 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 42
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Física 1r semestre Formació bàsica 6
Fonaments de Biologia 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Química General 1r semestre Formació bàsica 6
Societat i Medi Ambient 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia Vegetal 2n semestre Obligatòria 6
Dret Ambiental 2n semestre Obligatòria 6
Estadística 2n semestre Obligatòria 6
Geologia 2n semestre Formació bàsica 6
Química de Sistemes Aquàtics 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi de Dades 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Pràcticum I 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Pràcticum II 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Algues i Briòfits 2n semestre Optativa 6
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Biodiversitat Humana 2n semestre Optativa 6
Biologia Animal Aplicada 2n semestre Optativa 6
Biologia d'Artròpodes 1r semestre Optativa 6
Biologia de Cordats 1r semestre Optativa 6
Biologia d'Invertebrats Marins 2n semestre Optativa 6
Biologia Vegetal Aplicada 2n semestre Optativa 6
Biotecnologia Ambiental 2n semestre Optativa 6
Contaminació Acústica i Electromagnètica 1r semestre Optativa 6
Control de Plagues i Malalties de les Plantes 1r semestre Optativa 6
Cormòfits 2n semestre Optativa 6
Diagnosi del Canvi Climàtic 2n semestre Optativa 6
Ecologia Evolutiva 1r semestre Optativa 6
Ecologia Microbiana 1r semestre Optativa 6
Ecosistemes Marins i Canvi Global 2n semestre Optativa 6
Educació Ambiental 2n semestre Optativa 6
Fisiologia Animal Ambiental 1r semestre Optativa 6
Fisiologia Vegetal Ambiental 1r semestre Optativa 6
Fisiologia Vegetal Integrativa 1r semestre Optativa 6
Gestió Ambiental 2n semestre Optativa 6
Gestió de Fauna 1r semestre Optativa 6
Gestió del Sistema Litoral 1r semestre Optativa 6
Gestió d'Espais Protegits 2n semestre Optativa 6
Gestió d'Espècies Nocives 1r semestre Optativa 6
Gestió Energètica 1r semestre Optativa 6
Gestió Forestal 1r semestre Optativa 6
Instruments Jurídics 1r semestre Optativa 6
Limnologia 1r semestre Optativa 6
Micologia 1r semestre Optativa 6
Restauració Ambiental 2n semestre Optativa 6
Tractament i Usos de l'Aigua 1r semestre Optativa 6
Tractament i Valorització de Residus Industrials 1r semestre Optativa 6
Valorització i Tractament de Residus Municipals i Agropecuaris 2n semestre Optativa 6
Vegetació i Hàbitats 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Gestió del Medi Natural
Menció en Tecnologia Ambiental
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, dues de 6 crèdits (150 hores) cadascuna i una de 12 crèdits (300 hores).
 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques Curriculars per a projectes UB és la professora Sílvia Busquets i per a projectes en entitats externes és el professor Francesc Oliva. La coordinadora de les pràctiques no curriculars és la professora Magdalena Grifoll.
 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Docència i recerca.
 • Gestió del medi natural.
 • Sistemes de gestió de qualitat ambiental en l'empresa i les organitzacions.
 • Gestió ambiental en l'Administració.
 • Consultoria i avaluació de l'impacte ambiental.
 • Tecnologia ambiental.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Biologia

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 087
secretaria-biologia@ub.edu

 

Bustia de consultes