Cerca de persones i càrrecs

Jordi Sola Antolin

Activitat
Personal d'administració i serveis
Unitat orgànica
Administració de Centre d'Informació i Mitjans Audiovisuals i de Campus de Sants
Unitat organitzativa
Oficina de Recerca d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça postal
Sants
Carrer Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Telèfon
Adreça electrònica

Si l'adreça postal o el telèfon del vostre lloc de treball no són correctes, podeu modificar-los des de la intranet (Àrea personal > Portal UB > Dades personals i administratives > Dades administratives / Ubicació > Modificar).


Altres incidències: directori@ub.edu

Avís legal

Les dades personals d'aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden utilitzar exclusivament per a finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.