Comunicació d’incidències al directori

Personal UB

  • Accents de nom o cognoms: es pot demanar la modificació pertinent amb aquest formulari.
  • Modificació de l'edifici o el número de telèfon: es pot fer directament a Portal UB > Dades personals i administratives > Dades administratives / Ubicació > Modificar (botó) o enviar missatge a perseu@ub.edu.
  • Altres incidències: s'ha d'enviar un missatge a directori@ub.edu.


Personal col·laborador i del Grup UB

  • ​​​​​​Qualsevol incidència: s'ha d'enviar un missatge a pau@ub.edu. És important que remarqueu que sou personal col·laborador o del Grup UB.