Tarifes per a l'exercici de dret d'accés i transparència

Aprovades pel Ple del Consell Social el 7 de març de 2024

Fotocòpies (tarifa única)
​​​​​​​​​​​​​​Fotocòpies B/N per encàrrec (d’1 a 40 còpies) 0,27 €
Fotocòpies B/N per encàrrec (a partir de 41 còpies) 0,11 €
Fotocòpies color per encàrrec (d’1 a 40 còpies) 0,52 €
Fotocòpies color per encàrrec (a partir de 41 còpies) 0,37 €
Per les peticions de persones interessades legítimament en un procediment, i per les peticions d’informació que els ciutadans facin en format
paper o còpia (art. 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Digitalització d’arxius (en PDF, JPG, TIFF...) (tarifa única)
Documents originals (fins a DIN A3) 0,74 €
Documents originals (fins a DIN A0) 1,28 €
​​​​​​​Aquesta tarifa s’aplicarà en cas que es sol·liciti informació en format digital i aquesta no estigui disponible en aquest format i calgui procedir a la seva digitalització (per exemple, consulta de documents o expedients antics disponibles en format paper,...)