Retribucions: Víctor Climent Sanjuan

L’any 2022 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 39.143,50 €
  • Complement del càrrec: 10.220,00 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 33.417,10€
​​​​​​​