Retribucions: Raúl Ramos Lobo

L’any 2022 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 45.408,87 €
  • Complement del càrrec: 9.261,12 € (Nomenament el 3 de febrer de 2022)
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa:  34.125,98 €
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació: 3.022,00 €
​​​​​​​