Retribucions: Raúl Ramos Lobo

L’any 2023 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 50.982,88 €
  • Complement del càrrec: 10.577,70 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa:  39.462,36 €
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació: 8.149,00 €
  ​​​​​​​
​​​​​​​