Retribucions: Maria Feliu

El 2022 les retribucions de la vicerectora es distribueixen en:​​​​​​​
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 39.380,88 €.​​​​​
  • Complement del càrrec: 10.071,88 €.
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 13.203,54 €​​​​​​​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​