Retribucions: Agustí Alcoberro Pericay

L’any 2022 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 40.042,62 €
  • Complement del càrrec: 10.220,00 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 39.516,16 €