Junta consultiva

La Junta Consultiva és l'òrgan d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica. (art. 64 Estatut UB)​​​​​​​
​​​​​​​
  • informar sobre les propostes d'implantació, modificació i supressió d'ensenyaments,
  • informar sobre les propostes d'aprovació i modificació de plans d'estudis,
  • informar sobre les propostes d'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa, i
  • totes les altres que li atribueixi la normativa vigent i l'Estatut.
Composició
  • el rector o la rectora, que la presideix,
  • el secretari o la secretària general, i
  • vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern entre el personal funcionari dels cossos docents universitaris i entre els membres del professorat contractat permanent que tinguin reconeguts, almenys, tres períodes de mèrits docents i tres períodes de mèrits investigadors.