Consell de Govern del 31 d'octubre de 2018

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector

3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018
2.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat i les seves bases
3.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat amb plaça vinculada assistencial i les seves bases (condicionada a l’aprovació de la Comissió Mixta)
4.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat titular d'universitat amb plaça vinculada assistencial i les seves bases (condicionada a l’aprovació de la Comissió Mixta)
5.    Aprovació, si escau, de la contractació d'un professor visitant de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
6.    Aprovació, si escau, d'incorporació d'àrees afins de la Facultat de Física

4.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
1.    Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat d’Economia i Empresa

5.    Àmbit Acadèmic
1.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020
3.    Aprovació, si escau, de l’aplicació excepcional de l’equivalència de la qualificació italiana al sistema de qualificació espanyol en estades de mobilitat

       
Ensenyaments oficials de grau
4.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Estudis Àrabs i Hebreus
5.    Aprovació, si escau de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
6.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per modificació del número de places de diversos ensenyaments de grau
7.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau

       Ensenyaments oficials de màster universitari
8.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del numero de places de diversos ensenyaments de màster
9.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
10.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció del màster en Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa

6.    Altres
1.    Aprovació, si escau, de la proposta de designació del Dr. Àlex Aguilar Vila com a patró de la Fundació Bosch i Gimpera per cessament del Dr. Enric I. Canela Campos

7.     Afers de tràmit
1.    Convenis
2.    Comissions delegades
 

 

Acords

118/2018

 

Aprovació de la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2018

119/2018

 

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat i les seves bases

120/2018

 

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat amb plaça vinculada assistencial i les seves bases (condicionada a l’aprovació de la Comissió Mixta)

121/2018  

Aprovació de la convocatòria de places de professorat titular d'universitat amb plaça vinculada assistencial i les seves bases (condicionada a l’aprovació de la Comissió Mixta)

122/2018   Aprovació de la contractació d'un professor visitant de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
123/2018   Aprovació d'incorporació d'àrees afins de la Facultat de Física
124/2018   Aprovació del reglament de la Facultat d’Economia i Empresa
125/2018   Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019
126/2018   Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020
127/2018   Aprovació de l’aplicació excepcional de l’equivalència de la qualificació italiana al sistema de qualificació espanyol en estades de mobilitat
128/2018   Aprovació de la memòria de verificació del grau en Estudis Àrabs i Hebreus
129/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
130/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per modificació del número de places de diversos ensenyaments de grau
131/2018   Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
132/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del numero de places de diversos ensenyaments de màster
133/2018   Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
134/2018   Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció del màster en Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa
135/2018   Aprovació de la proposta de designació del Dr. Àlex Aguilar Vila com a patró de la Fundació Bosch i Gimpera per cessament del Dr. Enric I. Canela Campos
136/2018   Convenis
137/2018   Comissions delegades