Consell de Govern del 27 de febrer de 2020

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària, de 5 de desembre de 2019 i de l’acta de la sessió extraordinària de 17 de desembre de 2019.

2. Informe del rector.

3. Aprovació , si escau, de la nova Junta Electoral Permanent, d’acord amb el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona.

4. Aprovació, si escau, de la data d’eleccions a Claustre, juntes de facultat i consells d’estudis, d’acord amb el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona.

5. Àmbit d’Igualtat i Acció Social.

1. Aprovació, si escau, del reglament intern de l’Ateneu de la Universitat de Barcelona.

6. Àmbit d’Organització.

1. Aprovació, si escau, del dimensionament dels vicedeganats de la Universitat de Barcelona.

7. Àmbit de Professorat.

1. Aprovació, si escau, de l'Oferta Pública d'Ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per a l'any 2020.

2. Aprovació, si escau, de l’Oferta de places de professorat lector " Tenure-eligible lecturer" Serra Húnter 2020.

3. Aprovació, si escau, del Reglament dels concursos d’accés a places de professorat permanent.

4. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de la col·laboració docent que pot impartir el personal amb contracte laboral d’investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona.

5. Aprovació, si escau, de la proposta de contractació d’un professor visitant.

6. Aprovació, si escau, de la contractació d’un investigador distingit.

7. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció de l’àrea de coneixement d’un professor.

8. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.

9. Àmbit Acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de Càtedres i Aules UB.

2. Aprovació, si escau, de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2020-2021.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris.

4. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

5. Aprovació, si escau, de la normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

Ensenyaments de Grau

9. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.

10. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Ciències Culinàries i gastronòmiques.

Ensenyaments de Màster

11. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

12. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de màster.

13. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

10. Àmbit de Recerca.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de PDA de Recerca de la Facultat de Belles Arts.

11. Altres.

1. Aprovació, si escau, del canvi de denominació d’Hospital Podològic per Hospital Podològic Virginia Novel.

2. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, i el seu text refós.

3. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.

4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa reguladora de la política d’identificació i signatura electrònica de la Universitat de Barcelona.

5. Aprovació, si escau, del nomenament d’un membre a la Comissió de Reclamacions.

12. Afers de tràmit.

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

13. Torn obert de paraules.


Acords

001/2020 Aprovació de la nova Junta Electoral Permanent, d’acord amb el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona.
002/2020 Aprovació de la data d’eleccions a Claustre, juntes de facultat i consells d’estudis, d’acord amb el Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona..
003/2020 Aprovació del reglament intern de l’Ateneu de la Universitat de Barcelona.
004/2020 Aprovació del dimensionament dels vicedeganats de la Universitat de Barcelona.
005/2020 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per a l'any 2020.
006/2020 Aprovació de l’Oferta de places de professorat lector " Tenure-eligible lecturer" Serra Húnter 2020.
007/2020 Aprovació del Reglament dels concursos d’accés a places de professorat permanen.
008/2020 Aprovació de la Normativa reguladora de la col·laboració docent que pot impartir el personal amb contracte laboral d’investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona.
009/2020 Aprovació de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.
010/2020 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.
011/2020 Aprovació de la modificació de la normativa de Càtedres i Aules UB.
012/2020 Aprovació de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2020-2021.
013/2020 Aprovació de la modificació de la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris.
014/2020 Aprovació de la normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.
015/2020 Aprovació de la normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudis.
016/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.
017/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
018/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
019/2020 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
020/2020 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
021/2020 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
022/2020 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de màster.
023/2020 Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
024/2020 Aprovació de la modificació de la normativa de PDA de Recerca de la Facultat de Belles Arts.
025/2020 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF, i el seu text refós .
026/2020 Aprovació del Reglament de l’Institut de Desenvolupament Professional IDP-ICE de la Universitat de Barcelona.
027/2020 Aprovació de la modificació de la Normativa reguladora de la política d’identificació i signatura electrònica de la Universitat de Barcelona.
028/2020 Aprovació del nomenament d’un membre a la Comissió de Reclamacions.
029/2020 Convenis.
030/2020 Comissions delegades.