Consell de Govern del 27 d'abril de 2017 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Informació de la proposta del rector de nomenament de gerent de la Universitat i les
condicions del contracte.
2. Torn obert de paraules