Consell de Govern del 21 de novembre de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

3. Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
4. Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
5. Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Belles Arts
  · Arts Visuals i Disseny

Facultat de Biologia
  · Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
  · Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
  · Bioquímica i Biomedicina Molecular
  · Genètica, Microbiologia i Estadística

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
  · Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia
  · Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
  · Bioquímica i Fisiologia
  · Biologia, Sanitat i Medi Ambient

Àmbit de Professorat

6. Informació sobre la modificació del Conveni Col•lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.
7. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa per a la selecció de personal acadèmic contractat permanent de la Universitat de Barcelona.
8. Aprovació, si escau, del catàleg d’àrees de departaments i d’àrees afins per a la constitució de comissions de selecció de places de professorat.
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria de promoció de places de professorat agregat, destinada a professorat col·laborador permanent, i les corresponents bases.

Àmbit del PAS

10. Informació del calendari laboral per l’any 2017.
11. Aprovació, si escau, de la modificació de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT aprovada pel Consell de Govern de data 21 de setembre de 2016.
12. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS.
13. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2016.

Àmbit de Recerca

14. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de funcionament intern de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.
15. Aprovació, si escau, de la ratificació del conveni de creació del Centre Interuniversitari Barcelona Institute of Analytical Philosophy.

Àmbit de Doctorat

16. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona.
17. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels requisits específics d’admissió i els criteris de priorització de sol·licituds del programa de doctorat d’Educació i Societat.

Altres

18. Aprovació, si escau, de l’acord complementari a l’adoptat el dia 25 de juny de 2015, pel qual es nomena professor emèrit de la Universitat de Barcelona al Dr. Ramon Salas Roig, amb efectes des del 25 de juny de 2015, en compliment de la sentència de 7 d’octubre de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona.
19. Aprovació, si escau, de la modificació dels membres de la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern:
    · La Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago substitueix al Dr. Josep Vives Santa-Eulàlia.
    · El Dr. Miguel Garcés Crespo substitueix al Dr. Albert Soler Gil.

Afers de tràmit

20. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades
21. Relació de Convenis.
22. Torn obert de paraules.


Acords

143/2016 Aprovació del reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
144/2016 Aprovació del reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
145/2016

Aprovació dels reglaments dels següents departaments:
  Facultat de Belles Arts
   · Arts Visuals i Disseny
   · Arts i Conservació-Restauració

  Facultat de Biologia
   · Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
   · Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
   · Bioquímica i Biomedicina Molecular
   · Genètica, Microbiologia i Estadística


  Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
   · Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia
   · Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
   · Bioquímica i Fisiologia
   · Biologia, Sanitat i Medi Ambient

146/2016 Aprovació de la modificació de la Normativa per a la selecció de personal acadèmic contractat permanent de la Universitat de Barcelona.
147/2016 Aprovació del catàleg d’àrees de departaments i d’àrees afins per a la constitució de comissions de selecció de places de professorat.
148/2016 Aprovació de la convocatòria de promoció de places de professorat agregat, destinada a professorat col·laborador permanent, i les corresponents bases.
149/2016 Aprovació de la modificació de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT aprovada pel Consell de Govern de data 21 de setembre de 2016.
150/2016 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS.
151/2016 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2016.
152/2016 Aprovació de la modificació del reglament de funcionament intern de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona.
153/2016 Aprovació de la ratificació del conveni de creació del Centre Interuniversitari Barcelona Institute of Analytical Philosophy.
154/2016 Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona.
155/2016 Aprovació de la proposta de modificació dels requisits específics d’admissió i els criteris de priorització de sol·licituds del programa de doctorat d’Educació i Societat.
156/2016 Aprovació de l’acord complementari a l’adoptat el dia 25 de juny de 2015, pel qual es nomena professor emèrit de la Universitat de Barcelona al Dr. Ramon Salas Roig, amb efectes des del 25 de juny de 2015, en compliment de la sentència de 7 d’octubre de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona.
157/2016 Aprovació de la modificació dels membres de la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern:
  - La Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago substitueix al Dr. Josep Vives Santa-Eulàlia.
  - El Dr. Miguel Garcés Crespo substitueix al Dr. Albert Soler Gil.
158/2016 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
159/2016 Relació de Convenis.