Consell de Govern del 2 de març de 2022

Ordre del dia:
1.   Aprovació, si escau, de l’Acord relatiu a la publicitat de les sessions del Consell de Govern.
2.   Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions de l’1 de desembre i 16 de desembre de 2021.
3.   Informe del rector.
4.   Àmbit del professorat.
1.   Evolució dels principals indicadors de PDI (2017-2021).
2.   Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2022.
3.   Aprovació, si escau, de la distribució de les places de PDI de professorat permanent, professorat lector i d’investigadors postdoctorals del programa propi d’I+D+i de la convocatòria 2022.
4.   Aprovació, si escau, de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat per a personal investigador que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.
5.   Aprovació, si escau, dels criteris de priorització de les places dels programes “Talent intern” i “Places de TU per a professorat agregat”.
6.   Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per l’Hospital Sagrat Cor.
7.   Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
8.   Aprovació, si escau, de la modificació dels criteris de distribució dels punts de gestió.
5.   Àmbit del PAS
1.   Aprovació, si escau, de la modificació de l'RLT del PAS.
6.   Àmbit de la recerca
1.   Aprovació, si escau, de reglaments d'Instituts de Recerca.
2.   Aprovació, si escau, del reglament del Centre de Recerca POLIS: Art, Ciutat, Sostenibilitat.
3.   Aprovació, si escau, de reglaments d'Observatoris de Recerca.
4.   Aprovació, si escau, de reglaments de Centres de Documentació.
7.   Àmbit acadèmic
1.   Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2023-2024.
2.   Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023 i del curs 2023-2024.
3.   Aprovació, si escau, del pla d’estudis del títol propi de graduat en Direcció i Gestió Gastronòmica i Culinària del centre adscrit UNIBA.
4.   Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris de doble titulació dels graus Matemàtiques i Administració i Direcció d’Empeses.
5.   Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Economia.
6.   Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
7.   Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del màster Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia.
8.   Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
9.   Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
10.   Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Comunicació Especialitzada.
8.   Àmbit econòmic
1.   Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del contracte d'arrendament de diversos locals a l'edifici de Gran Via 582 de Barcelona.
2.   Aprovació, si escau, de la concessió demanial d'edificis i espais de la Diputació de Barcelona a la Universitat de Barcelona.
3.   Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2020 de la Universitat de Barcelona.
9.   Composició del Comitè d’ètica i de l’òrgan gestor de la Bústia ètica
1.   Informació sobre els membres designats del Comitè d'ètica.
2.   Elecció dels membres del Comitè d'ètica entre els noms proposats pel rector (PAS).
3.   Elecció dels membres del Comitè d'ètica entre els noms proposats pel rector (PDI).
4.   Elecció dels membres del Comitè d'ètica entre els noms proposats pels deganats de les facultats.
5.   Membres de l’òrgan gestor de la Bústia ètica.
10.   Eleccions 2022
1.   Aprovació, si escau, del calendari i de la convocatòria d’eleccions 2022.
2.   Aprovació, si escau, de l’acord d’eleccions presencials.
3.   Aprovació, si escau, de la proposta de membres representatius de la Junta Electoral Permanent.
11.   Aprovació, si escau, de l’Acord de delegació de competències a les Comissions delegades del Consell de Govern.
12.   Aprovació, si escau, de les adaptacions del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19 per al curs 2021-2022.
13.   Aprovació, si escau, del nomenament de professorat emèrit i concessió de la distinció honorífica.
14.   Afiliació d'investigadors i autors de la Universitat de Barcelona.
15.   Altres
1.   Aprovació, si escau, de la desadscripció de l’Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI).
2.   Aprovació, si escau, de la modificació dels reglaments de les facultats i dels departaments.
3.   Aprovació, si escau, de la substitució de la Dra. Amalia Lafuente Flo per la Dra. M. Rosa Lamuela Raventós a la Comissió de Reclamacions.
4.   Aprovació, si escau, de la substitució del Sr. Francesc Almendros Viladerrams pel Sr. Marc Artigas Martín al Consell de Govern i al Plenari del Consell Social.
5.   Aprovació, si escau, de la substitució del Sr. Genís Vives Cantero pel Sr. Oriol Vives Ortiz al Consell de Govern.
6.   Aprovació, si escau, de la substitució del Sr. Francesc Almendros Viladerrams per la Sra. Martina Pérez Vergnaud a la Mesa del Claustre.
7.   Aprovació, si escau, de la substitució del Dr. Raül Ramos Lobo pel Dr. Oriol Pujol Vila, i de la Sra. Maria Maroto Amigó pel Sr. Marc Correa Raigon a la Comissió Econòmica delegada de Consell de Govern.
8.   Aprovació, si escau, de la substitució del Sr. Isaac Calduch Pérez pel Sr. Carlos Alberto Miranda Flores a la Comissió de Professorat delegada de Consell de Govern.
9.   Aprovació, si escau, de la substitució del Sr. Oscar Bonet Torres pel Sr. Vicenç Cervelló Atanes a la Comissió de PAS delegada de Consell de Govern.
16.   Afers de tràmit
1.   Convenis.
2.   Comissions delegades.
17.   Torn obert de paraules


 

Acords

000/2022 Aprovació de l’Acord relatiu a la publicitat de les sessions del Consell de Govern.
 
001/2022 Informe del rector.
 
002/2022 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2022.
 
003/2022 Aprovació de la distribució de les places de PDI de professorat permanent, professorat lector i d’investigadors postdoctorals del programa propi d’I+D+i de la convocatòria 2022.
 
004/2022 Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat per a personal investigador que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.
 
005/2022 Aprovació dels criteris de priorització de les places dels programes “Talent intern” i “Places de TU per a professorat agregat”.
 
006/2022 Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per l’Hospital Sagrat Cor.
 
007/2022 Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
 
008/2022 Aprovació de la modificació dels criteris de distribució dels punts de gestió.
 
009/2022 Aprovació de la modificació de l'RLT del PAS.
 
0010/2022 Aprovació de reglaments d'Instituts de Recerca.
Institut en Biomedicina.
Institut en Ciències del Cosmos.
Institut en Matemàtica.
Institut en Recerca en Química Teòrica i Computacional.
Institut en Recerca en l’Aigua.
Institut en Recerca en la Biodiversitat.
Institut en Recerca en Cultures Medievals.
Institut en Recerca Barcelona Economic Analysis Team.
Institut en Recerca d’Economia Aplicada Regional i Pública.
Institut en Recerca "Universitat en Barcelona Institute of Complex Systems".
Institut en Recerca Ub-Geomodels.
Institut en Neurociències.
011/2022 Aprovació del reglament del Centre de Recerca POLIS: Art, Ciutat, Sostenibilitat.
 
012/2022 Aprovació de reglaments d'Observatoris de Recerca.
Observatori Centre d’Estudis Antonio en Capmany D’Economia i Història Econòmica
Observatori Internacional en la Professió Docent
Observatori d’anàlisi i Avaluació en Polítiques Públiques
Observatori dels Sistemes Europeus en Previsió Social Complementaria
013/2022 Aprovació de reglaments de Centres de Documentació.
Centre de Documentació Centre d’Estudis Històrics Internacionals
Centre en Documentació Ramon Llull
 
014/2022 Aprovació de la programació de títols del curs 2023-2024.
 
015/2022 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023 i del curs 2023-2024.
 
0162022 Aprovació del pla d’estudis del títol propi de graduat en Direcció i Gestió Gastronòmica i Culinària del centre adscrit UNIBA.
 
017/2022 Aprovació de la modificació d’itineraris de doble titulació dels graus Matemàtiques i Administració i Direcció d’Empeses.
 
018/2022 Aprovació del pla d’estudis del grau en Economia.
 
019/2022 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
 
020/2022 Aprovació de la memòria de verificació del màster Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia.
 
021/2022 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
 
022/2022 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
 
023/2022 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Comunicació Especialitzada.
 
024/2022 Aprovació de la proposta de renovació del contracte d'arrendament de diversos locals a l'edifici de Gran Via 582 de Barcelona.
 
025/2022 Aprovació de la concessió demanial d'edificis i espais de la Diputació de Barcelona a la Universitat de Barcelona.
 
026/2022 Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020 de la Universitat de Barcelona.
 
027/2022 Informació sobre els membres designats del Comitè d'ètica.
 
028/2022 Aprovació del calendari i de la convocatòria d’eleccions 2022.
 
029/2022 Aprovació de l’acord d’eleccions presencials.
 
030/2022 Aprovació de la proposta de membres representatius de la Junta Electoral Permanent.
 
031/2022 Aprovació de l’Acord de delegació de competències a les Comissions delegades del Consell de Govern.
 
032/2022 Aprovació de les adaptacions del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19 per al curs 2021-2022.
 
033/2022 Aprovació del nomenament de professorat emèrit/honorari i concessió de la distinció honorífica.
 
035/2022 Aprovació de la Modificació del Reglament del Departament d’Arts i Conservació-Restauració .
035/2022 Aprovació de la relació de convenis a data 2 de març de 2022.
​​​​​​​036/2022 Aprovació de la relació d’acords de les comissions delegades.