Consell de Govern del 19 d'octubre de 2022

Ordre del dia:

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 21 de juny de 2022 i del 13 de juliol de 2022.

 2.  Informe del rector.

 3.  Àmbit del professorat

1.  Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents.
2.  Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents.
3.  Aprovació, si escau, de la convocatòria de places del torn de promoció del cos de catedràtic d'universitat, catedràtic d’universitat vinculades a institucions sanitàries i catedràtic contractat, i les bases corresponents.
4.  Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació de centre sanitari associat a la UB del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

 4.  Àmbit del PAS

1.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.
2.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del personal eventual.
3.  Aprovació, si escau, de la regulació del teletreball del PAS.
4.  Aprovació, si escau, dels criteris d’estabilització de l’ocupació temporal del PAS de les universitats públiques catalanes.

 5.  Àmbit de la recerca

1.  Aprovació, si escau, de la Normativa d’estructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona.
2.  Aprovació, si escau, de la creació del nou centre de recerca Interdisciplinary Social Research Centre (ISREC).
3.  Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut d’Arqueologia (IAUB).
4.  Aprovació, si escau, del Reglament de l’Observatori Centre d’Estudis Australians i Transnacionals (OCEAT).
5.  Aprovació, si escau, del Reglament de l’Observatori de l’Educació Digital (OED).
6.  Aprovació, si escau, del Reglament de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH).

 6.  Àmbit acadèmic

1.  Aprovació, si escau, de la Normativa d’accés i admissió a ensenyaments de màster universitari de la Universitat de Barcelona.
2.  Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris de doble titulació de diversos ensenyaments de grau.
3.  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
4.  Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
5.  Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del màster en Aqüicultura.
6.  Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Ciències de Dades Biomèdiques.
7.  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Aqüicultura.

 7.  Àmbit econòmic

1.  Aprovació, si escau, de la creació d’una fundació encarregada de la gestió dels col·legis majors propis de la UB.
2.  Aprovació, si escau, de l’atorgament d’una concessió demanial a favor de la fundació encarregada de la gestió dels col·legis majors propis de la UB.

 8.  Àmbit de la internacionalització

1.  Aprovació, si escau de la Comissió d'Internacionalització, delegada de Consell de Govern.
2.  Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Internacionalització, delegada de Consell de Govern.
3.  Aprovació, si escau, de la participació de la UB al Consorci Catalunya Internacional (Diplocat).
4.  Aprovació, si escau, de la proposta de reforma dels estatuts del Consorci Catalunya Internacional (Diplocat).

 9.  Aprovació, si escau, de les propostes de conferiment d’honoris causa.

 10.  Altres

1.  Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de l’Ateneu.
2.  Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de funcionament intern de la Comissió Econòmica.
3.  Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual.

 11.  Afers de tràmit

1.  Convenis.
2.  Comissions delegades.
3.  Instrucció de la secretària general per la qual s'estableixen els Criteris de tècnica normativa.
4.  Calendari de reunions de Claustre Universitari, Consell de Govern i Conferència de Degans per al 2023.

 12.  Torn obert de paraules.

Acords

108/2022

Informe del rector

109/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents

110/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents

111/2022

Aprovació de la convocatòria de places del torn de promoció del cos de catedràtic d'universitat, catedràtic d’universitat vinculades a institucions sanitàries i catedràtic contractat, i les bases corresponents

112/2022

Aprovació de l’obtenció de la qualificació de centre sanitari associat a la UB del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

113/2022

Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS

114/2022

Aprovació de la modificació de l’RLT del personal eventual

115/2022

Aprovació de la regulació del teletreball del PAS

116/2022

Aprovació dels criteris d’estabilització de l’ocupació temporal del PAS de les universitats públiques catalanes

117/2022

Aprovació de la Normativa d’estructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona

118/2022

Aprovació de la creació del nou centre de recerca Interdisciplinary Social Research Centre (ISREC).

119/2022

Aprovació del Reglament de l’Institut d’Arqueologia (IAUB)

120/2022

Aprovació del Reglament de l’Observatori Centre d’Estudis Australians i Transnacionals (OCEAT)

121/2022

Aprovació del Reglament de l’Observatori de l’Educació Digital (OED)

122/2022

Aprovació del Reglament de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH)

123/2022

Aprovació de la Normativa d’accés i admissió a ensenyaments de màster universitari de la Universitat de Barcelona

124/2022

Aprovació de la modificació d’itineraris de doble titulació de diversos ensenyaments de grau

Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Química
Grau en Dret i en Administració i Grau en Direcció d’Empreses
Grau en Dret i Grua en Criminologia

125/2022

Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau

Grau en Belles Arts
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

126/2022

Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster universitari

Assistència i Gestió de les Emergències Extrahospitalàries
Ciència de Dades Biomèdiques/ Biomedical Data Science
Erasmus Mundus en Ciberespai, Comportament i Teràpia Electrònica (CIBER) / Cyberspace, Behaviour and E-therapy (CYBER)
Paleobiologia i Registre Fòssil
Visió per Ordinador

127/2022

Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster en Aqüicultura

128/2022

Aprovació del pla d’estudis del màster en Ciències de Dades Biomèdiques

129/2022

Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Aqüicultura

130/2022

Aprovació de la creació d’una fundació encarregada de la gestió dels col·legis majors propis de la UB

131/2022

Aprovació de l’atorgament d’una concessió demanial a favor de la fundació encarregada de la gestió dels col·legis majors propis de la UB

132/2022

Aprovació de la Comissió d'Internacionalització, delegada de Consell de Govern

133/2022

Aprovació del Reglament de la Comissió d’Internacionalització, delegada de Consell de Govern

134/2022

Aprovació de la participació de la UB al Consorci Catalunya Internacional (Diplocat)

135/2022

Aprovació de la proposta de reforma dels estatuts del Consorci Catalunya Internacional (Diplocat)

Memòria de la reforma dels estatuts del Consorci Catalunya Internacional (Diplocat)

136/2022

Aprovació de les propostes de conferiment d’honoris causa

139/2022

Aprovació de la modificació del Reglament de l’Ateneu

140/2022

Aprovació de la modificació del Reglament de funcionament intern de la Comissió Econòmica

141/2022

Aprovació de la modificació del Reglament del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

142/2022

Convenis

143/2022

Comissions delegades

144/2022

Instrucció de la secretària general per la qual s'estableixen els Criteris de tècnica normativa

145/2022

Calendari de reunions de Claustre Universitari, Consell de Govern i Conferència de Degans per al 2023