Consell de Govern del 17 de juliol de 2014

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Informe sobre el PCB
4. Presentació de l’esborrany de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativ

Àmbit econòmic:

5. Informació sobre el tancament de l’exercici pressupostari 2013
6. Aprovació, si escau, de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula d’ensenyaments oficials de grau, ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, segon cicle, màsters universitaris i doctorat per al curs 2014-2015

Àmbit acadèmic

7. Aprovació, si escau, de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona, d’adaptació al marc normatiu d’aplicació. (Aquest punt es retira)
8. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols per al curs 2014-2015.
9. Aprovació, si escau, de la programació de títols per al curs 2015-2016

Ensenyaments de Grau
10. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del grau en Infermeria
11. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
12. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
13. Aprovació, si escau, de la modificació de diversos plans d’estudis de grau.
14. Aprovació, si escau, de la modificació de la taula de reconeixement del doble itinerari del Grau en Dret i en Administració i Direcció d’Empreses.

Ensenyaments de Màster Universitari
15. Aprovació, si escau, de diversos plans d’estudis de màster
16. Aprovació, si escau de la modificació de diversos plans d’estudis de màster
17. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster.
18. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció del màster en Economia.

Àmbit de doctorat

19. Aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2012-2013.
20. Aprovació, si escau, de les modificacions de la Normativa Reguladora del Doctorat de la UB

Àmbit de professorat

21. Aprovació, si escau, de la contractació d’un professor visitant per a la Facultat de Medicina
22. Aprovació, si escau, de la contractació d’un professor visitant per a la Facultat d’Economia i Empresa.
23. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció de departament del Dr. Manuel Gené Badia, del departament de Salut Pública al departament de Ciències Clíniques.

Altres

24. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l’àrea de “Toxicologia” al departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia i de l’adscripció al mateix departament de 8 professors d’aquesta àrea i de d’Unitat de Toxicologia (ubicada a la Facultat de Farmàcia), actualment adscrits al departament de Salut Pública de la Facultat de Medicina.

Afers de tràmit

25. Conveni Clínica de Psicologia.
26. Convenis
27. Relació d’acords de les Comissions delegades
28. Torn obert de paraules

Informes:

Punt 3. Informe sobre el PCB
Punt 4. Presentació de l’esborrany de la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa
Punt 5. Informació sobre el tancament de l’exercici pressupostari 2013

Acords:

058/2014 Aprovació de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula d’ensenyaments oficials de grau, ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, segon cicle, màsters universitaris i doctorat per al curs 2014-2015
059/2014 Aprovació de la modificació de la programació de títols per al curs 2014-2015.
060/2014 Aprovació de la programació de títols per al curs 2015-2016.
061/2014 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del grau en Infermeria.
062/2014 Aprovació del pla d’estudis del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
063/2014 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
064/2014 Aprovació de la modificació del diversos plans d’estudis de grau.
065/2014 Aprovació de la modificació de la taula de reconeixement del doble itinerari del Grau en Dret i en Administració i Direcció d’Empreses.
066/2014 Aprovació de diversos plans d’estudis de màster.
067/2014 Aprovació de la modificació de diversos plans d’estudis de màster.
068/2014 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster.
069/2014 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció del màster en Economia.
070/2014 Aprovació de les propostes d’atorgament de Premis extraordinaris de Doctorat corresponents al curs 2012-2013.
071/2014 Aprovació de les propostes de modificació de la “Normativa Reguladora del Doctorat de la UB”
072/2014 Aprovació de la contractació del Dr. Manuel Esteller Badosa com a professor Visitant de la Facultat de Medicina per als tres propers cursos acadèmics, adscrit al departament de Ciències Fisiològiques II, amb dedicació a temps parcial -6 hores (3+3)
073/2014 Aprovació de la contractació de la Dra. Ester Manna com a professora Visitant de la Facultat d’Economia i Empresa, per als tres propers cursos acadèmics, adscrita al departament de Teoria Econòmica, provinent del mercat internacional de treball “Job Market”
074/2014 Aprovació del canvi d’adscripció a departament del Dr. Manuel Gené Badía, del departament de Salut Pública al de Ciències Clíniques, ambdós de la Facultat de Medicina.
075/2014 S’acorda:
PRIMER: aprovar l’adscripció de l’àrea de “Toxicologia” al departament de Farmacologia i Clínica Terapèutica, de la Facultat de Farmàcia.
SEGON: aprovar el canvi d’adscripció dels professors integrants de l’Unitat de Toxicologia, Drs. Joan M. Llobet Mallafré, Jesús Gómez Catalan, Miquel Rodamilans Pérez, Miquel Borrás Suárez, Esther Piqué Benaiges i la Sra. Natividad Borrego Carrillo i el Sr. Javier González Linares i la becària predoctoral Núria Bosch Sabrià, del Departament de Salut Pública de la Facultat de Medicina, al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia.
076/2014 Aprovació del Conveni UB-Fundació Finestres, de creació de la Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona per a la prestació de serveis d’assistència i docència clínica psicològica
077/2014 Aprovació del llistat de convenis lliurats per la Unitat de Convenis i Entitats Relacionals el 10.07.2014
  Relació d’acords de les Comissions Delegades