Consell de Govern del 17 de desembre de 2018 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Àmbit Econòmic
1. Aprovació, si escau, dels comptes anuals 2017.
2. Aprovació, si escau, del model de finançament de les facultats.
3. Informar sobre el dictamen de la Comissió de Pràctiques.
4. Aprovació, si escau, del model de finançament dels departaments.
5. Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2019.
6. Aprovació, si escau, de Tarifes 2019 (anuals).


2. Altres
1. Aprovació, si escau, de la declaració de la Fundació Parc Científic de Barcelona com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació, si escau, de la modificació dels seus Estatuts.
2. Aprovació, si escau, de la declaració de la Fundació Josep Finestres com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació, si escau, de la modificació dels seus Estatuts.
3. Aprovació, si escau, de la declaració Fundació Solidaritat UB com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació, si escau, de la modificació dels seus Estatuts.
4. Aprovació, si escau, de la declaració de la Fundació Bosch i Gimpera com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació, si escau, de la modificació dels seus Estatuts.
5. Aprovació, si escau, de la declaració de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat (IL3-UB) com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació, si escau, de la modificació dels seus Estatuts.
6. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la concessió de domini públic de l’edifici Hèlix de la Fundació Parc Científic de Barcelona.


3. Torn obert de paraules.

Acords

 

162/2018 

Aprovació dels comptes anuals 2017

163/2018

Aprovació del model de finançament de les facultats 

164/2018

Aprovació del model de finançament dels departaments 

165/2018

Aprovació del pressupost de l’exercici 2019 

166/2018

Aprovació de Tarifes 2019 (anuals) 

167/2018

Aprovació de la declaració de la Fundació Parc Científic de Barcelona com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació de la modificació dels seus Estatuts 

168/2018

Aprovació de la declaració de la Fundació Josep Finestres com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació de la modificació dels seus Estatuts

169/2018

Aprovació de la declaració de la Fundació Solidaritat UB com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació de la modificació dels seus Estatuts

170/2018

Aprovació de la declaració de la Fundació Bosch i Gimpera com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació de la modificació dels seus Estatuts

171/2018

Aprovació de la declaració de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat (IL3-UB) com a mitjà propi personificat de la Universitat de Barcelona, i aprovació de la modificació dels seus Estatuts

172/2018

Aprovació de la pròrroga de la concessió de domini públic de l’edifici Hèlix de la Fundació Parc Científic de Barcelona