Consell de Govern del 16 de desembre de 2021 (extraordinari)

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de la proposta del Pressupost de la Universitat de Barcelona, exercici 2022.
2. Aprovació, si escau, de la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació addicional del PAS.
3. Aprovació, si escau, de l’encàrrec de gestió de la Universitat de Barcelona a la Fundació Bosch i Gimpera.
4. Aprovació, si escau, del conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres.
5. Torn obert de paraules