Consell de Govern del 15 de febrer de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2. Informe del rector. Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

3. Informació sobre el projecte de creació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Aprovació, si escau, de la proposta de reordenació de l’estructura departamental de la  Facultat de Dret.

4. Aprovació, si escau, de la modificació del nom del Departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica pel nom de Departament d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.

5. Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Biologia.

6. Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Dret

• Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

• Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat.

Facultat de Filosofia

• Filosofia

Facultat de Psicologia

• Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

 

 

Àmbit Acadèmic

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la programa de títols del curs 2017-2018.

 

Ensenyaments Oficials de Grau

 

9. Aprovació, si escau, de la memòria de la titulació de grau en Cinematografia.

10. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de grau en Medicina.

11. Aprovació, si escau de la taula de reconeixement del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

12. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

 

Ensenyaments Oficials de Màster

 

13. Aprovació, si escau, de la memòria de la titulació del màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals

14. Aprovació, si escau, de l’aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

15. Aprovació, si escau, de l’Itinerari d’extinció del màster en Enginyeria Geològica i de Mines.

 

Àmbit de Professorat

16. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant per a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

17. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant per a la Facultat de Física.

 

Altres

18. Aprovació, si escau, de deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2016, de creació de la Unitat “Museu de la Universitat de Barcelona”.

19. Integració dels representants del Consell de Govern en els Patronats de les següents fundacions:

• Fundació Bosch i Gimpera

• Fundació Parc Científic de Barcelona.

• Fundació Institut de Formació Continua (IL3-UB)

• Fundació Josep Finestres

• Solidaritat UB

20. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de representant del PDI al Consell Social, a proposta del rector, en el vicerector d’Economia.

21. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament dels membres del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona a les Comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya.

22. Aprovació, si escau, del reglament de l’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona.

23. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona i la continuïtat de la UB en el mateix

24. Ratificació, si escau, de l’adjudicació a l’empresa CATELIN INVESTMENS SL., de la concessió demanial del solar de la Universitat de Barcelona, situat al carrer Pau Gargallo, 30, de Barcelona, per a la construcció i explotació d’una residència universitària, acordada per resolució del rector, de 29 de desembre de 2014. Afers de tràmit

25. Convenis.

26. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.

27. Torn obert de paraules

Acords

 

001/2017 Aprovació de la proposta de reordenació de l’estructura departamental de la Facultat de Dret.
002/2017 Aprovació de la modificació del nom del Departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica pel nom de Departament d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.
003/2017 Aprovació del reglament de la Facultat de Biologia.
004/2017

Aprovació dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Dret

• Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. 

• Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat.

Facultat de Filosofia

• Filosofia

Facultat de Psicologia

• Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

005/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.
006/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
007/2017 Aprovació de la memòria de la titulació de grau en Cinematografia.
008/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de grau en Medicina.
009/2017 Aprovació de la taula de reconeixement del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
010/2017 Aprovació de l’itinerari d’extinció del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
011/2017 Aprovació de la memòria de la titulació del màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals.
012/2017 Aprovació de l’aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
013/2017 Aprovació de l’itinerari d’extinció del màster en Enginyeria Geològica i de Mines.
014/2017 Aprovació de la contractació de professorat visitant per a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
015/2017 Aprovació de la contractació de professorat visitant per a la Facultat de Física.
016/2017 Aprovació de deixar sense efecte l’acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2016, de creació de la Unitat “Museu de la Universitat de Barcelona”.
017/2017

Integració dels representants del Consell de Govern en els Patronats de les següents fundacions:

Fundació Bosch i Gimpera (FBG)

Dr. Enric Isidre Canela Campos Fi 02/06/2017

Dr. Alejandro Aguilar Vila

Parc Científic Barcelona (PCB)

Dr. J. Oriol Escardíbul Ferrà

Sr. Jordi Codina Sans

Dra. Belén Noguera de la Muela

Dr. Alejandro Aguilar Vila

Institut de Formació Contínua (IL3-UB)

Dr. Antoni Sans Martín          Fi 12/12/2017

Dr. Adolfo Sotelo Vázquez    Fi 12/12/2017

Fundació Josep Finestres Dra. Amelia Díaz Álvarez

Dra. Sílvia Sánchez González

Solidaritat UB

Dr. Antoni Sans Martín          Fi 02/07/2018

Dra. Maria Teresa Vilalta Ferrer

018/2017 Aprovació de la proposta de nomenament de representant del PDI al Consell Social, a proposta del rector, en el vicerector d’Economia.
019/2017 Aprovació de la proposta de nomenament dels membres del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona a les Comissions del Consell Interuniversitari de Catalunya.
020/2017 Aprovació del reglament de l’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona.
021/2017 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona i la continuïtat de la UB en el mateix.
022/2017 Convenis.
023/2017 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.