Consell de Govern del 14 de juny de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Econòmic
3. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2017.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
4. Aprovació, si escau, de la modificació del nom del Departament de Dret Constitucional,
Ciència Política i de l’Administració i Filosofia del Dret pel nom de Departament de Ciència
Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.
5. Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Dret
· Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.
· Dret Privat.
· Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari.

6. Aprovació, si escau, del reglament del Consell d’Estudis del Grau de Podologia.

Àmbit Acadèmic
7. Aprovació, si escau, de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de
grau i de màster del curs 2015-2016.
8. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
9. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2018-2019.*
10. Aprovació, si escau, de la normativa de mobilitat internacional dels estudiants de la
Universitat de Barcelona.
11. Aprovació, si escau, de la modificació del preàmbul de la normativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

Ensenyaments Oficials de Grau
12. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
13. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
14. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.
15. Aprovació, si escau de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.
16. Aprovació, si escau, de la modificació de la taula de reconeixement de diversos
ensenyaments de grau.
17. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de
grau.

Ensenyaments Oficials de Màster Universitari
18. Aprovació, si escau, de la memòria del màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat
Física.
19. Aprovació, si escau de la modificació de la memòria del màster en Direcció estratègica de
Seguretat i Policia.
20. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Erasmus Mundus en Educació
Internacional i Vacunes.
21. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
22. Aprovació, si escau, de l’extinció definitiva de cara al curs 2017-2018 del màster en
Cinematografia sense cap procés d’extinció.


Àmbit de Recerca
23. Aprovació, si escau, de la dissolució i l’acta de la reunió del plenari, de l’Observatori de
Biblioteques, Llibres i Lectura (OBLL).
24. Aprovació, si escau, de la creació, la memòria i el reglament de funcionament intern del
Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació. (CR-ICC).
25. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la
Universitat de Barcelona:

· El Dr. Raúl Ramos Lobo substitueix al Dr. Jesús Marin Solano
· El Dr. David Gallardo Pujol substitueix a la Dra. Imma Clemente Lapena


Àmbit de Doctorat
26. Aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat
corresponents al curs acadèmic 2015-2016.
27. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del programa de doctorat de Dret i
Ciència Política.


Altres
28. Aprovació, si escau, del nomenament d’un nou patró de la Fundació Bosch i Gimpera a
proposta del rector. (Va decaure)
29. Aprovació, si escau, del canvi de nom dels Campus de la Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut:

· Campus Bellvitge (abans Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge)
· Campus Clínic – August Pi i Sunyer (abans Campus Medicina-Clínic August Pi i
Sunyer).

30. Aprovació, si escau, d’atorgament de suport a la candidatura de la Ciutat de Barcelona com a
Seu per acollir l’Agència Europea de Medicaments.


Afers de tràmit
31. Convenis.
32. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
33. Torn obert de paraules

 

Acords

047/2017 Aprovació del pressupost de l’any 2017.
048/2017 Aprovació de la modificació del nom del Departament de Dret Constitucional, Ciència
Política i de l’Administració i Filosofia del Dret pel nom de Departament de Ciència
Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.
049/2017 Aprovació dels reglaments dels següents departaments:
Facultat de Dret
· Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.
· Dret Privat.
· Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari.
050/2017 Aprovació del reglament del Consell d’Estudis del Grau de Podologia.
051/2017 Aprovació de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de
màster del curs 2015-2016.
052/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
053/2017 Aprovació de la programació de títols del curs 2018-2019.
054/2017 Aprovació de la normativa de mobilitat internacional dels estudiants de la Universitat de
Barcelona.
055/2017 Aprovació de la modificació del preàmbul de la normativa de pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona.
056/2017 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
057/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
058/2017 Aprovació del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.
059/2017

Aprovació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.

060/2017 Aprovació de la modificació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de
grau.
061/2017 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau.
062/2017 Aprovació de la memòria del màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física.
063/2017 Aprovació de la modificació de la memòria del màster en Direcció estratègica de
Seguretat i Policia.
064/2017 Aprovació del pla d’estudis del màster en Erasmus Mundus en Educació Internacional i
Vacunes.
065/2017

Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

066/2017

Aprovació de l’extinció definitiva de cara al curs 2017-2018 del màster en Cinematografia
sense cap procés d’extinció.

067/2017 Aprovació de la dissolució i l’acta de la reunió del plenari, de l’Observatori de
Biblioteques, Llibres i Lectura (OBLL).
068/2017 Aprovació de la creació, la memòria i el reglament de funcionament intern del Centre de
Recerca Informació, Comunicació i Cultura de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació. (CR-ICC).
069/2017 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la Universitat
de Barcelona:

· El Dr. Raúl Ramos Lobo substitueix al Dr. Jesús Marin Solano
· El Dr. David Gallardo Pujol substitueix a la Dra. Imma Clemente Lapena
070/2017  Aprovació de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat
corresponents al curs acadèmic 2015-2016.
071/2017  Aprovació de la proposta de modificació del programa de doctorat de Dret i Ciència
Política.
072/2017  Aprovació del canvi de nom dels Campus de la Facultat de Medicina i Ciències de la
Salut:

· Campus Bellvitge (abans Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge)
· Campus Clínic – August Pi i Sunyer (abans Campus Medicina-Clínic August Pi i
Sunyer).
073/2017  Aprovació d’atorgament de suport a la candidatura de la Ciutat de Barcelona com a Seu
per acollir l’Agència Europea de Medicaments
074/2017  Convenis.
075/2017  Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.