Consell de Govern del 14 d'octubre de 2021

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions del 14 de juliol de 2021 (ordinària i extraordinària).

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat.

1. Aprovació, si escau, del Pla de millora per al professorat associat.

2. Aprovació, si escau, de la distribució de punts de gestió. Decau el punt.

3. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’una plaça de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat, i les bases corresponents.

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de les places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents.

6. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una àrea de coneixement a un departament.

4. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 del PAS i places de promoció interna del PAS funcionari.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.

5. Àmbit de la recerca.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de càtedres i aules UB.

3. Aprovació, si escau, de les Bases de la convocatòria dels premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita en català.

6. Àmbit acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari de doble titulació del grau en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració.

4. Aprovació, si escau, de, la Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de l’ensenyament de grau en Enginyeria Biomèdica.

5. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

6. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

8. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

9. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster Erasmus Mundus d’Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM).

10. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de pròrroga de concessió de l’edifici Hèlix 2022-2025.

8. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts i adscripció de les fundacions del Grup UB.

9. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora derivada de l’adscripció de les fundacions del Grup UB no patrimonials.

10. Aprovació, si escau, del Reglament del professorat emèrit i honorari i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona. Decau el punt.

11. Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel Sr. C. Marín sobre l’aplicació efectiva de la pròrroga del 4t any dels contractes predoctorals.

12. Altres.

1. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió delegada de Consell de Govern de Política Lingüística.

13. Afers de tràmit.

1. Representació de les deganes i dels degans en el Consell de Govern

2. Informe favorable de la Junta de la Facultat de Filologia i Comunicació respecte del professor emèrit Dr. J. Coll.

3. Convenis.

4. Comissions delegades.

14. Torn obert de paraules.

 

Acords

125/2021 Informe del rector
126/2021 Aprovació del Pla de millora per al professorat associat
127/2021 Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents
128/2021 Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat, i les bases corresponents
129/2021 Aprovació de la convocatòria de les places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents
130/2021 Aprovació de l’adscripció d’una àrea de coneixement a un departament
131/2021 Informe Àmbit del PAS
132/2021 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 del PAS i places de promoció interna del PAS funcionari
133/2021 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS
134/2021 Aprovació de la modificació de la normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona
135/2021 Aprovació de la modificació de la normativa de càtedres i aules UB
136/2021 Aprovació de les Bases de la convocatòria dels premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi escrita en català
137/2021 Informe Àmbit acadèmic
138/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022
139/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023
140/2021 Aprovació de la modificació de l’itinerari de doble titulació del grau en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració
141/2021 Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de l’ensenyament de grau en Enginyeria Biomèdica
142/2021 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
143/2021 Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster
144/2021 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster
145/2021 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
146/2021 Aprovació del pla d’estudis del màster Erasmus Mundus d’Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM)
147/2021 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
148/2021 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica
149/2021 Aprovació, si escau, de la proposta de pròrroga de concessió de l’edifici Hèlix 2022-2025
150/2021 Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts i adscripció de les fundacions del Grup UB
151/2021 Aprovació, si escau, de la normativa reguladora derivada de l’adscripció de les fundacions del Grup UB no patrimonials
152/2021 Aprovació, si escau, de la proposta presentada pel Sr. C. Marín sobre l’aplicació efectiva de la pròrroga del 4t any dels contractes predoctorals
153/2021 Aprovació de la composició de la Comissió delegada de Consell de Govern de Política Lingüística
154/2021 Representació de les deganes i dels degans en el Consell de Govern.
155/2021 Informe favorable de la Junta de la Facultat de Filologia i Comunicació respecte del professor emèrit Dr. J. Coll.
156/2021 Convenis
157/2021 Comissions delegades