Consell de Govern del 13 de juliol de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Econòmic

3. Informació econòmica Grup UB.
4. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i Liquidació Pressupostària de l’Exercici 2015.
5. Aprovació, si escau, de la normativa acadèmica i econòmica de matrícula d’ensenyaments oficials de grau, ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, de segon cicle, de màsters universitaris i de doctorat per al curs 2016-17.

Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

6. Aprovació, si escau, de la Memòria de creació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
7. Aprovació del Reglaments dels següents Departaments:

Facultat d’Economia i Empresa
· Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
· Econometria, Estadística i Economia Aplicada
· Economia
· Empresa
· Sociologia

Facultat d’Educació
· Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica
· Educació Lingüística l Literària i de la Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
· UFR Escola de Treball Social

Facultat de Geologia
· Mineralogia. Petrologia i Geologia Aplicada
· Dinàmica de la terra i de l’Oceà

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
· Matemàtiques i Informàtica

8. Aprovar, si escau, el Pla d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió de:

  • Àrea de Ciències i Enginyeries
  • Àmbit auxiliar de serveis i logística
  • Personal laboral de suport de departament i centres

Àmbit Acadèmic

9. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2017-2018.
10. Aprovació, si escau, de la Normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius previs a l’homologació de títols estrangers d’Educació Superior als corresponents títols oficials de grau i màster que donen dret a una professió regulada.

Ensenyaments Oficials de Grau

11. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del Grau en Ciències Biomèdiques
12. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del grau de Matemàtiques
13. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Gestió i Administració Pública
14. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
15. Aprovació, si escau, el calendari d’implantació del grau en Gestió i Administració Pública
16. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble del grau en Economia i del grau en Estadística, i de l’itinerari doble del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en Informació i Comunicació

Ensenyaments oficials de Màster

17. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
18. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster

Àmbit de Professorat

19. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat contractat permanent, i les corresponents bases.
20. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat destinades a persones que hagin finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagin obtingut el certificat I3, i les corresponents bases.
21. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat en el marc del Programa Serra Hunter 2016.
22. Aprovació, si escau, de la renovació de la contractació de professors visitants.
23. Aprovar, si escau, l’assimilació al càrrec de Coordinador de Màster, a efectes d’assignació.
de punts per mèrits de gestió i de reconeixement d’hores PDA, als coordinadors de les especialitats del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
24. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de Reconeixement de dedicació del professorat per a l’exercici de càrrecs i tasques de gestió acadèmica.
25. Informació de l’acord de convocatòria de concurs de places per a la transformació del professorat associat.

Àmbit del PAS

26. Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT de PAS funcionari i laboral.
27. Informació de l’Acord d’execució de la sentència de la roba de treball.
28. Ratificació sobre l’ Acord de la Mesa d’Universitats dels de dies vacances addicionals per antiguitat.
29. Informació sobre plans d’ordenació de diferents unitats administratives i de gestió.

Àmbit de Recerca

30. Aprovació, si escau, de la creació de “l’Institut de Recerca en Educació (IRE)”.
31. Aprovació, si escau, de la creació de “l’Institut de Recerca en Economia (BEAT Barcelona Economic Analysis Team)”.

Àmbit de Doctorat

32. Aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2014-2015.

Altres

33. Aprovació, si escau, dels canvis dels membres representants de l’alumnat en diverses Comissions.
34. Aprovar, si escau, la substitució, en la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern, de la Dra. Laura Baigorri Ballarín per al Dr. Antonio Remesar Betlloch.

Afers de tràmit

35. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
36. Relació de Convenis
37. Torn obert de paraules.

 


Acords

083/2016 Aprovació dels Comptes Anuals i Liquidació Pressupostària de l’Exercici 2015.
084/2016 Aprovació de la normativa acadèmica i econòmica de matrícula d’ensenyaments oficials de grau, ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, de segon cicle, de màsters universitaris i de doctorat per al curs 2016-17.
085/2016

Aprovació de la Memòria de creació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.
  · (2016_07_Annex_05)
  · (2016_07_Annex_06)

086/2016 Aprovació del Reglaments dels següents Departaments:

Facultat d’Economia i Empresa
  · Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
  · Econometria, Estadística i Economia Aplicada
  · Economia
  · Empresa
  · Sociologia

Facultat d’Educació
  · Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica
  · Educació Lingüística l Literària i de la Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
  · UFR Escola de Treball Social

Facultat de Geologia
  · Mineralogia. Petrologia i Geologia Aplicada
  · Dinàmica de la terra i de l’Oceà

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
  · Matemàtiques i Informàtica
 
087/2016 Aprovació del Pla d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió de:
  · Àrea de Ciències i Enginyeries
  · Àmbit auxiliar de serveis i logística
  · Personal laboral de suport de departament i centres
088/2016 Aprovació de la programació de títols del curs 2017-2018.
089/2016 Aprovació de la Normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius previs a l’homologació de títols estrangers d’Educació Superior als corresponents títols oficials de grau i màster que donen dret a una professió regulada.
090/2016 Aprovació de la memòria de verificació del Grau en Ciències Biomèdiques.
091/2016 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del grau de Matemàtiques.
092/2016 Aprovació del pla d’estudis del grau en Gestió i Administració Pública.
093/2016 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
094/2016 Aprovació el calendari d’implantació del grau en Gestió i Administració Pública.
095/2016 Aprovació de la modificació de l’itinerari doble del grau en Economia i del grau en Estadística, i de l’itinerari doble del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en Informació i Comunicació.
096/2016 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
097/2016 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster.
098/2016 Aprovació de la convocatòria de places de professorat contractat permanent, i les corresponents bases.
099/2016 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat destinades a persones que hagin finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagin obtingut el certificat I3, i les corresponents bases.
100/2016 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat en el marc del Programa Serra Hunter 2016.
101/2016 Aprovació de la renovació de la contractació de professors visitants.
102/2016 Aprovar l’assimilació al càrrec de Coordinador de Màster, a efectes d’assignació de punts per mèrits de gestió i de reconeixement d’hores PDA, als coordinadors de les especialitats del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
103/2016 Aprovació de la modificació del reglament de Reconeixement de dedicació del professorat per a l’exercici de càrrecs i tasques de gestió acadèmica.
104/2016 Ratificació sobre l’Acord de la Mesa d’Universitats dels de dies vacances addicionals per antiguitat.
105/2016 Aprovació de la creació de “l’Institut de Recerca en Educació (IRE)”.
106/2016 Aprovació de la creació de “l’Institut de Recerca en Economia (BEAT Barcelona Economic Analysis Team)”.
107/2016 Aprovació de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2014-2015.
108/2016 Aprovació dels canvis dels membres representants de l’alumnat en diverses Comissions.
109/2016 Aprovar la substitució, en la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern, de la Dra. Laura Baigorri Ballarín per al Dr. Antonio Remesar Betlloch.
110/2016 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
111/2016 Relació de Convenis.