Consell de Govern del 13 d'abril de 2016

Dia: 13 d'Abril de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2. Informe del rector.

3. Informació sobre els Centres Científics i Tecnològics (CCiT).

 

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa:

4. Aprovació, si escau, del canvi de denominació de la Facultat de Geologia.

5. Aprovació, si escau, del canvi de denominació de la Facultat de Matemàtiques.

6. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Àrea de Ciències i Enginyeries.

7. Aprovació, si escau, dels Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió de la Facultat d’Economia i Empresa i de la Facultat de Biologia.

 

Àmbit Acadèmic:

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.

9. Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada (curs 2016-2017).

 Ensenyaments oficials de grau

10. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble dels ensenyaments de grau en Farmàcia i del grau en Nutrició Humana i Dietètica.

11. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Fisioteràpia.

12. Aprovació, si escau, de la modificació de diversos plans d’estudis de grau.

13. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Fisioteràpia.

14. Aprovació, si escau, de la taula de reconeixement del grau en Nutrició Humana i Dietètica.

 Ensenyaments oficials de màster universitari

15. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del màster en Medicina Tradicional Xinesa.

 

Àmbit de Doctorat:

16. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat (EDUB).

 

Altres:

17. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca: la Dra. Mar Campins Eritja, substitueix a la Dra. Mònica Navarro Michel.

 

Afers de tràmit:

18. Convenis.

19. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.

20. Torn obert de paraules

 

Acords:

Canvi de denominació de la Facultat de Geologia
Canvi de denominació de la Facultat de Matemàtiques
Reglament de l’Àrea de Ciències i Enginyeries
Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió de la Facultat d’Economia i Empresa i de la Facultat de Biologia
Modificació de la programació de títols del curs 2016-2017
Calendari marc dels ensenyaments de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada (curs 2016-2017)
Modificació de l’itinerari doble dels ensenyaments de grau en Farmàcia i del grau en Nutrició Humana i Dietètica
Pla d’estudis del grau en Fisioteràpia
Modificació de diversos plans d’estudis de grau
Calendari d’implantació del grau en Fisioteràpia
Taula de reconeixement del grau en Nutrició Humana i Dietètica
Memòria de verificació del màster en Medicina Tradicional Xinesa
Proposta de modificació del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat (EDUB)
Convenis
Relació d’acords presos per les Comissions Delegades