Consell de Govern del 05 de desembre de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del rector.

Àmbit Econòmic

3. Aprovació, si escau, de la proposta de flexibilització de la política de viatges.

4. Aprovació, si escau, de la minuta del Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la cessió d’ús del Pavelló Rosa del Recinte de la Maternitat.

5. Aprovació, si escau, de l’abonament del complement autonòmic del professorat agregat interí corresponent al 50% del tercer pagament.

Àmbit de Professorat

6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació parcial del PDI de la Universitat de Barcelona, per l’any 2017.

Àmbit Acadèmic

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.

8. Informació de la programació de títols del curs 2019-2020.

9. Aprovació, si escau, de l’acord sobre la reserva de places en els ensenyaments oficials de màster per a alumnes amb discapacitat.

Ensenyaments oficials de grau.

10. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.

11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals.

Ensenyaments oficials de màster universitari

12. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

13. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologies Vegetals.

Àmbit del Pas

14. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.

15. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del personal eventual. 16. Informació sobre l’acord signat pel Calendari Laboral de l’any 2018.

Àmbit de Doctorat

17. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

18. Aprovació, si escau, de la pròrroga del termini dels treballs de la Comissió d’Estudi de l’Àrea d’Humanitats.

19. Aprovació, si escau, del reglament del següent departament:

Facultat d’Educació:

  • Teoria i Història de l’Educació.

20. Aprovació, si escau, del canvi de nom de Departament d’Enginyeries: secció Electrònica a Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica.

Altres

21. Aprovació, si escau de la normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les Càtedres i Aules UB.

22. Aprovació, si escau, de la constitució i participació de la Universitat de Barcelona en l’empresa “DBGEN Ocular Genomics, S.L.”

23. Aprovació, si escau, dels nomenaments de nous patrons de la següent fundació:

Fundació IL3_UB

Dr. Jesus Javier Velaza Frias

Dr. Antoni Sans Martin

Afers de tràmit

24. Convenis.

25. Comissions delegades.

26. Torn obert de paraules.

Convocatòria del Consell de Govern del 5 de desembre de 2017 (pdf) >>

Acords

124/2017 Aprovació de la proposta de flexibilització de la política de viatges.
125/2017 Aprovació de la minuta del Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la cessió d’ús del Pavelló Rosa del Recinte de la Maternitat.
126/2017 Aprovació de l’abonament del complement autonòmic del professorat agregat interí corresponent al 50% del tercer pagament.
127/2017 Aprovació de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació parcial del PDI de la Universitat de Barcelona, per l’any 2017.
128/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.
129/2017 Aprovació de l’acord sobre la reserva de places en els ensenyaments oficials de màster per a alumnes amb discapacitat.
130/2017 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
131/2017 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals.
132/2017 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
133/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologies Vegetals.
134/2017 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.
135/2017 Aprovació de la modificació de l’RLT del personal eventual.
136/2017 Informació sobre l’acord signat pel Calendari Laboral de l’any 2018.
137/2017 Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB.
138/2017 Aprovació de la pròrroga del termini dels treballs de la Comissió d’Estudi de l’Àrea d’Humanitats.
139/2017

Aprovació del reglament del següent departament:

• Facultat d’Educació: Teoria i Història de l’Educació

140/2017 Aprovació del canvi de nom de Departament d’Enginyeries: secció Electrònica a Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica.
141/2017 Aprovació de la normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les Càtedres i Aules UB.
142/2017 Aprovació de la constitució i participació de la Universitat de Barcelona en l’empresa “DBGEN Ocular Genomics, S.L.”
143/2017

Aprovació dels nomenaments de nous patrons de la següent fundació:

Fundació IL3_UB

Dr. Jesus Javier Velaza Frias

Dr. Antoni Sans Martin

144/2017 Convenis.
145/2017 Comissions delegades.