Consell de Govern del 04 d'abril de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
3. Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Psicologia
· Psicologia Clínica i Psicobiologia.
· Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació.
Facultat de Filologia
· Filologia Catalana i Lingüística General.
· Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos.
· Filologia Clàssica, Romànica i Semítica


4. Aprovació, si escau, del canvi de denominació del departament de Filologia Grega,
Llatina, Semítica i Romànica per departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica.

Àmbit Econòmic
5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de dietes atenent els límits legals i les
necessitats derivades dels preus de mercat.


Àmbit Acadèmic
6. Aprovació, si escau, de l’aprovació de la modificació de la programació de títols del curs
2017-2018.
7. Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del
títol propi de graduat en Investigació Privada.
8. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora per accedir als ensenyaments
universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de quaranta anys
mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional.
9. Aprovació, si escau, de la modificació dels Criteris generals per resoldre l’admissió a
ensenyaments de grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris.

Ensenyaments Oficials de Grau
10. Aprovació, si escau, de la memòria de la titulació de grau en Empresa Internacional.

11. Aprovació, si escau, de l’aprovació del pla d’estudis del grau en Creació Artística per a
Videojocs i Jocs Aplicats.
12. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Creació Artística per a
Videojocs i Jocs Aplicats.

 

Ensenyaments Oficials de Màster
13. Aprovació, si escau, de la memòria de la titulació de diversos ensenyaments de màster.
14. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
15. Aprovació, si escau, de l’extinció definitiva de cara al curs 2017-2018 dels màsters
següents:

·Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics (M1203).
·Química Orgànica Experimental i Industrial (M2303).
 

Àmbit de Recerca
16. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l’Observatori d’Anàlisi i Avaluació de
Polítiques Públiques (OAP).
17. Aprovació, si escau, de creació i participació de la UB de l’empresa “Enlighting
Technologies, S.L.”


Àmbit de Personal
18. Aprovació, si escau, de la correcció de la modificació de la relació de llocs de treballs
(RLT) aprovat pel Consell de Govern de 21 de setembre i 21 de novembre de 2016.
19. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT i la regularització de llocs estructurals.

Altres
20. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari i
atorgament mencions honorífiques del curs 2017-2018.
21. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de d’Avaluació de
la Docència de la Universitat de Barcelona (CADUB): el Dr. José Manuel Díaz Cruz,
substitueix al Dr. Josep Llosa Carrasco i el Dr. José Antonio Díez Calzada com a nou
membre.
22. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca:

· la Dra. Mercè Segarra Rubí, substitueix al Dr. Fèlix Urpí Tubella.
·El Dr. José Luís Rosa López substitueix al Dr. Francisco Ciruela Alférez.


23. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica
delegada del Consell de Govern,
24. Informació sobre l’actuació de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la Universitat
de Barcelona (CADUB). Convocatòria 2015.
25. Informació d’esmenes menors en denominacions oficials.

 
Afers de tràmit
26. Convenis.
27. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
28. Torn obert de paraules

Acords

 

024/2017

Aprovació dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Psicologia

• Psicologia Clínica i Psicobiologia

• Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació.

Facultat de Filologia

• Filologia Catalana i Lingüística General.

• Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos.

• Filologia Clàssica, Romànica i Semítica.

025/2017 Aprovació del canvi de denominació del departament de Filologia Grega, Llatina, Semítica i Romànica per departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica.
026/2017 Aprovació de la proposta de modificació de dietes atenent els límits legals i les necessitats derivades dels preus de mercat.
027/2017 Aprovació de l’aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
028/2017 Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada.
029/2017 Aprovació de la Normativa reguladora per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de quaranta anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional.
030/2017 Aprovació de la modificació dels Criteris generals per resoldre l’admissió a ensenyaments de grau per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris.
031/2017 Aprovació de la memòria de la titulació de grau en Empresa Internacional.
032/2017 Aprovació de l’aprovació del pla d’estudis del grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.
033/2017 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.
034/2017 Aprovació de la memòria de la titulació de diversos ensenyaments de màster.
035/2017 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
036/2017

Aprovació de l’extinció definitiva de cara al curs 2017-2018 dels màsters següents:

• Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics (M1203).

• Química Orgànica Experimental i Industrial (M2303).

037/2017 Aprovació de la proposta de creació de l’Observatori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques (OAP).
038/2017 Aprovació de creació i participació de la UB de l’empresa “Enlighting Technologies, S.L.”
039/2017 Aprovació de la correcció de la modificació de la relació de llocs de treballs (RLT) aprovat pel Consell de Govern de 21 de setembre i 21 de novembre de 2016.
040/2017 Aprovació de la modificació de l’RLT i la regularització de llocs estructurals.
041/2017 Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari i atorgament mencions honorífiques del curs 2017-2018.
042/2017

Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de d’Avaluació de la Docència de la Universitat de Barcelona (CADUB):

• El Dr. José Manuel Díaz Cruz, substitueix al Dr. Josep Llosa Carrasco i

• El Dr. José Antonio Díez Calzada com a nou membre.

043/2017

Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca:

• La Dra. Mercè Segarra Rubí, substitueix al Dr. Fèlix Urpí Tubella.

• El Dr. José Luís Rosa López substitueix al Dr. Francisco Ciruela Alférez.

044/2017 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern.
045/2017 Convenis.
046/2017 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.