Comitè de Seguretat de la Informació

El Comitè de Seguretat i de la Informacio (COMSEG)  té la responsabilitat de posar a l'abast els mitjans necessaris perquè la informació sobre la Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de Barcelona, arribi al personal afectat.
Les funcions principals del Comitè de Seguretat de la Informació són:
 • Estar informat permanentment de:
  • La normativa que regula la certificació de conformitat amb l'ENS.
  • La relació d'entitats de certificació acreditades i organitzacions, públiques i privades, certificades.
  • La relació d'esquemes de certificació de la seguretat amb els quals l'Administració pública té establerts arranjaments i acords de reconeixement mutu de certificats.
 • Proposar directrius i recomanacions a les quals la Presidència ha de donar una resposta adequada.
 • Coordinar esforços de les diferents àrees en matèria de seguretat de la inforamció.
 • Informar sobre l'estat de la seguretat de la informació al Consell de Direcció.
 • Resoldre conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre els diferents responsables i/o unitats administratives.
 • Assessora en matèria de seguretat de la informació.
 • Revisar la Política de seguretat de la informació, abans que l'aprovi el Consell de Govern.
 • Aprovar:
  • La Normativa sobre l'ús de mitjans electrònics per a tot el personal.
  • El mapa de normativa amb la llista de normativa i procediments de seguretat per a la impalntació de l'ENS.
  • Els requisits de seguretat aplicables a la informació i als serveis.
  • Els plans de millora de la seguretat.

Composició

Presidència
 • El rector o rectora, un vicerector o vicerectora o un delegat o delegada.
Vocalies
 • Membres permanents
  • Secretari o secretària del COMSEG: el secretari o secretària general.
  • Responsable del sistema (RSIS).
  • Responsable de seguretat de la informació (RSEG).
  • Responsable de la informació.
  • Responsable dels serveis.
  • Assessors que es considerin oportuns per als temes en qüestió; fins i tot, hi pot assistir un representant del Centre Criptològic Nacional (CCN) o de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya,  amb veu però sense vot.
  • Delegat o delegada de protecció de dades, que hi participa amb veu però sense vot.
 • Membres no permanents
  • El COMSEG pot convocar a les reunions tan altres representants de la Universitat com especialistes externs dels sectors públic, privat i/o acadèmic, la presència dels quals sigui necessària o aconsellable, per raó de l'experiència o la vinculació amb els assumptes tractats.
 

​​​​​​​Membres permanents

Amb veu i vot
Dra. Marina Solé Català, secretària general de la Universitat de Barcelona, com a secretària del COMSEG i responsable de la informació.
Sra. Glòria Matalí Costa, gerenta de la Universitat de Barcelona, com a responsable dels serveis.
Sra. Montserrat Bachs Castaño, directora de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, com a responsable del sistema (RSIS).
Sr. Adrián González Ortiz, com a responsable de seguretat de la informació (RSEG).

Amb veu i sense vot
Sr. Ruben Ortiz Uroz, delegat de Protecció de Dades de la Universitat de Barcelona, com a vocal.