Claustre 15 de juliol de 2020

Número de convocatòria: 01
Data de reunió: 15 de juliol de 2020 (dimecres)
Hora de reunió: 09.00 hores (primera convocatòria) 09.30 hores (segona convocatòria)
Lloc de reunió: Edifici Històric, Rectorat (1a planta)

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe del rector.
  3. Ratificació del model de dimensionament dels vicedeganats de les facultats de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 27 de febrer de 2020 i pel Ple del Consell Social en data 5 de març de 2020.
  4. Aprovació de la proposta de modificació del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre Universitari l’11 de novembre de 2019.
  5. Informació sobre la “Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen Graus i Màsters”.
  6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Desenvolupament de la sessió
 

El rector obre aquesta sessió, amb el quòrum més ampli que l’exigit a la segona convocatòria. Dona la benvinguda i informa de l’assistència presencial dels membres de la mesa del claustre i del personal d’administració que donarà el suport necessari pel bon funcionament.

La secretària general exposa les instruccions oportunes per fer el seguiment de la sessió mitjançant videoconferència. Fa esment a les persones que han sol·licitat assistit a la sessió com a convidats que accedeixen per un enllaç diferent per no alterar el resultat de les votacions.

 

1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió d’11 de desembre de 2019.

El rector presenta l’acta a aprovació. No havent-hi cap comentari, s’aprova per unanimitat.

 

2. Informe del rector

El rector comença la seva intervenció fent un resum de les actuacions més destacades del mandat per àmbits: l’àmbit academicodocent, de qualitat i d’estudiants, l’àmbit de recerca i de doctorat, l’àmbit de transferència a la societat, l’àmbit de projecció i internacionalització, l’àmbit de les persones i l’àmbit de govern i comunicació.

A continuació informa de les actuacions dutes a terme per l’equip de govern durant el període de crisi sanitària a causa de la COVID-19 (vegeu l’annex-1).

Seguidament dona la paraula al vicerector de Comunicació, qui presenta la nova web UB. Acaba la seva intervenció amb el seu reconeixement a tothom per la implicació, suport i col·laboració en la situació excepcional en què ens trobem.

S’obre un torn de paraules. Els claustrals exposen els comentaris en relació a l’informe i formulen preguntes sobre el mateix. Algunes persones que han intervingut en aquest torn obert de paraules fan arribar les seves intervencions perquè constin a l’acta. (vegeu l’annex-2).

 

3. Ratificació del model de dimensionament dels vicedeganats de les facultats de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 27 de febrer de 2020 i pel Ple del Consell Social en data 5 de març de 2020.

El rector exposa aquest punt i fa referència a la documentació que s’ha adjuntat amb la convocatòria (vegeu l’annex-3). S’aprova per 3 vots en contra, 7 vots en blanc i 122 vots a favor.

 

4. Aprovació de la proposta de modificació del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre Universitari l’11 de novembre de 2019.

La secretària general presenta aquest punt fent esment al conjunt de l’articulat agrupat per títols (vegeu l’annex- 4). S’aprova per 120 vots a favor, sense cap vot en contra i sense cap vot en blanc.

 

5. Informació sobre la “Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen Graus i Màsters”.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat informa sobre aquest punt i fa esment a les modificacions que s’han introduït (vegeu l’annex-5).

 

6. Torn obert de paraules

No havent-hi cap més intervenció, el rector agraeix l’assistència als membres de la mesa del claustre, a tots i totes els membres que han seguit la sessió per videoconferència i al personal de suport. Recomana a tothom que segueixi les mesures de seguretat i desitja un bon estiu.

Aixeca la sessió a les 13:48 hores.