Registre d’activitats de tractament

L'RGPD determina en l'article 30.1 que «cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament dutes a terme sota la seva responsabilitat». L'article 31.2 de la nova LOPD estableix l'obligació de fer públic el registre d'activitats de tractament, que ha de ser accessible per mitjans electrònics.

El registre d'activitats de tractament (RAT) és el punt de partida en la gestió de la protecció de dades i implica que qualsevol activitat de tractament de dades duta a terme per una entitat o organització determinada que no estigui recollida en el RAT no existeix en termes de protecció de dades i, en conseqüència, les dades personals no estarien en condicions de ser tractades lícitament.

Per facilitar la millor comprensió del RAT, quan la UB actua com a responsable, s'han agrupat en un únic tractament aquells que, tot i ser gestionats per diferents unitats, tenen la mateixa finalitat. Per exemple, encara que hi hagi diverses unitats que gestionin butlletins d'informació (o butlletins), en el nostre registre hi consta un únic tractament amb aquesta finalitat. En el mateix sentit, les bústies de contacte, o la convocatòria de premis o concursos.

El registre d'activitats, com a encarregat del tractament, l'hem organitzat en funció de qui és el responsable del tractament que fa l'encàrrec de prestació de serveis a la UB.


És important la col·laboració dels responsables i usuaris per valorar si un tractament de dades s'ha de registrar al RAT com a nou o si es pot integrar en un d'existent. Perquè es pugui valorar, cal comunicar el tractament amb el formulari següent:

Formulari de comunicació de tractament