Funcions dels Serveis Jurídics

  • Assessorament legal. Proporciona assessoria i orientació jurídica a la Universitat en tots els aspectes legals relacionats amb les seves activitats i funcionament, incloent-hi contractes, convenis, legislació educativa o propietat intel·lectual, entre d'altres.
  • Elaboració i revisió de contractes i convenis. S'encarrega de redactar, analitzar i revisar els contractes i convenis que la Universitat formalitza amb tercers, ja sigui amb proveïdors, institucions educatives, empreses, estudiants o d'altres.
  • Gestió de litigis. En cas que la Universitat es vegi involucrada en processos judicials, s'encarrega de la gestió i el seguiment d'aquests litigis, com també de representar-hi i defensar-hi els interessos de la Universitat.
  • Protecció de la propietat intel·lectual. Ajuda a protegir els drets de propietat intel·lectual de la Universitat, incloent-hi patents, marques registrades o drets d'autor, entre d'altres, com també a assessorar sobre el seu ús i comercialització.
  • Compliment de normatives. S'encarrega d'assegurar que la Universitat compleixi les lleis i les regulacions aplicables, tant en l'àmbit educatiu com en la restà d'àrees universitàries.
  • Avaluació i gestió de riscos legals. Analitza i avalua els riscos legals a què s'enfronta la Universitat i desenvolupa estratègies per mitigar-los o evitar-los, com també per garantir el compliment del marc legal vigent.
  • Negociació i gestió d'acords. Participa en la negociació i la gestió d'acords i convenis entre la Universitat i altres institucions o entitats, tant nacionals com internacionals, per establir col·laboracions, intercanvis acadèmics o programes conjunts, entre d'altres.