Equip rectoral

Núria Serrat Antolí

Adjunta al Vicerectorat de Política Docent

Àrea acadèmica i docent

Àrees competencials

  • Desenvolupament dels procediments i actuacions de foment i reconeixement de la millora i la qualitat de la docència impulsats des del Vicerectorat de Política Docent: convocatòria de projectes i grups d'innovació docent.
  • Suport als projectes de foment de la qualitat docent impulsats pels centres, i identificació i priorització, conjuntament amb els centres, de les necessitats detectades respecte de la millora de la qualitat de la docència a les titulacions.
  • Garantia de l'acreditació i reconeixement del PDI implicat en els projectes d'innovació docent.
  • Avaluació i acreditació dels grups d'innovació docent de la Universitat.
  • Promoció de la difusió de les actuacions de millora docent i dels resultats de les millores generades en la docència i l'aprenentatge.
  • Promoció de la internacionalització de la innovació docent desenvolupada a la Universitat.
  • Presidència de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la Universitat, que s'ocupa, entre altres qüestions, de l'avaluació de propostes d'innovació docent a la Universitat i d'assessorar el Vicerectorat de Política Docent en l'estratègia de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge a la Universitat.
  • Coordinació de l'oficina del RIMDA.


 (càrrec pendent de nomenament)