Retribucions: Xavier Triadó Ivern

L’any 2022 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 39.143,50 €
  • Complement del càrrec: 10.220,00 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa:  32.401,66 €
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació: 940,00 €​​​​​​​
​​​​​​​