Retribucions: Mercè Segarra

L'any 2022 les retribucions de la vicerectora es distribueixen en:

  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 45.298,70 €.
  • Complement del càrrec: 10.071,88 €.
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 38.901,55 €.