Retribucions: Glòria Matalí

L'any 2022 les retribucions de la Gerenta es distribueixen en:
  • Salari plaça: 113.209,8 €.
  • Triennis: 5.396,04 €.