Retribucions: Glòria Matalí Costa

L'any 2022 les retribucions de la gerenta es distribueixen en:
  • Salari plaça: 115.224,52 €.
  • Triennis: 5.122,24 €.