Retribucions: Marta Ferrer

L'any 2022 les retribucions de la vicerectora es distribueixen en:​​​​​​​

  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 39.380,88 €.
  • Complement del càrrec: 10.071,88 €.
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 18.569,96 €​​​​​​​.