Retribucions: Joan Guàrdia

L'any 2022 les retribucions del rector es distribueixen en:​​​​​​​​​​​​

  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 45.298,70 €.
  • Complement del càrrec: 22.278,34 €.
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 54.129,83 €.