Retribucions: Concepció Amat Miralles

L’any 2022 les retribucions de la vicerectora es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 39.143,50 €
  • Complement del càrrec: 10.220,00 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 37.926,58 €
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació: 1.340,00 €
​​​​​​​