Retribucions: Concepció Amat Miralles

L’any 2022 les retribucions de la vicerectora es distribueixen en:

  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 35.983,80 €.
  • Complement del càrrec: 10.071,88 €.
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 36.633,88 €.