Retribucions: Ernest Abadal Falgueras

L’any 2022 les retribucions del vicerector es distribueixen en:
  •     Salari base, complement específic i complement de destinació: 49.258,50 €
  •     Complement del càrrec: 10.220,00 €
  •     Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa:  46.977,26€
  •     Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació: 405,00 €