Pressupost 2023

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2023 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 13 de desembre de 2022 i de la Comissió d’Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 15 de desembre de 2022, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 14 de desembre de 2022 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 22 de desembre de 2022.
El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2023 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 485.663.212,71 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.
Addicionalment, s’annexa el pressupost de despeses i ingressos 2023 del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona i una memòria d’activitats per a l’exercici 2023.