Pressupost 2022

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2022 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 13 de desembre de 2021 i de la Comissió d’Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 17 de desembre de 2021, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 16 de desembre de 2021 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 17 de desembre de 2021.

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2022 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 443.651.219,91 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.

​​​​​​​