Cultura Innovadora i Científica

L’any 2003 es va crear la societat mercantil unipersonal Cultura Innovadora i Científica, l’objecte de la qual és la tinença, la gestió i l’administració d’accions derivades de les possibles empreses derivades i d’altres iniciatives de base científica i tecnològica generades dins del Grup UB, i de les opcions sobre aquestes.
Aquesta societat instrumental s’encarrega d’agrupar les participacions que tingui o adquireixi d’altres societats constituïdes pel Grup UB. La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) té encarregat el seguiment de les empreses participades, tant pel que fa al funcionament ordinari com pel que fa a les possibles ampliacions de capital, mentre que des de la gerència es dona suport administratiu, comptable, fiscal i jurídic.
La presidència del Consell d’Administració recau sobre el rector de la Universitat de Barcelona.