Consell de Govern del 6 de novembre de 2019

Ordre del dia:


1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector

- Informe sobre la producció científica a Catalunya i la contribució de les universitats públiques
- Resultats de la darrera convocatòria d’infraestructures
- Resultats de la convocatòria Maria de Maeztu
- Debats UB
- Emprèn UB

3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per l’Hospital Sant Joan de Déu
2.    Aprovació, si escau, de la incorporació d’àrees afins de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

4.    Àmbit del PAS
1.    Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del PAS per a l’any 2019
2.    Aprovació, si escau, de la taxa addicional de l’oferta pública d’ocupació del PAS
3.    Aprovació, si escau,  de la modificació de l’RLT de PAS
4.    Informació de l’Acord d’interpretació sobre l’aplicació de l’article 53 del Conveni Col·lectiu de PAS Laboral

5.    Àmbit Acadèmic
1.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments de màster universitari

Ensenyaments oficials de grau
3.    Aprovació, si escau, de la desprogramació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
4.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau

Ensenyaments oficials de màster universitari
5.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
6.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
7.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
8.    Aprovació, si escau, de les taules de reconeixement de diversos ensenyaments de màster
9.    Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster

6.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
1.    Aprovació, si escau, de l’acord de creació del Campus de Torribera
2.    Aprovació, si escau, del Reglament de funcionament del Campus de Torribera
3.    Aprovació, si escau, del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
4.    Aprovació, si escau, del Reglament del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

7.    Altres
1.    Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora del procediment per autoritzar l’ús de la Marca UB per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència.
2.    Ratificació, si escau, de la dissolució del Consorci Infància i Adolescència de Barcelona
3.    Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió delegada del PAS, el Sr. Óscar Bonet Torres substitueix al Sr. César Marín Madrazo

8.    Afers de tràmit
1.    Convenis.
2.    Comissions delegades.

9.    Torn obert de paraules

Acords

122/2019

Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per l’Hospital Sant Joan de Déu

123/2019

Aprovació de la incorporació d’àrees afins de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

124/2019

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del PAS per a l’any 2019

125/2019

Aprovació de la taxa addicional de l’oferta pública d’ocupació del PAS

126/2019

Aprovació  de la modificació de l’RLT de PAS

127/2019

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020

128/2019 Aprovació de la modificació de la normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments de màster universitari
129/2019 Aprovació de la desprogramació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
130/2019 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
131/2019 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
132/2019 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
133/2019 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
134/2019 Aprovació de les taules de reconeixement de diversos ensenyaments de màster
135/2019 Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster
136/2019 Aprovació de l’acord de creació del Campus de Torribera
137/2019 Aprovació del Reglament de funcionament del Campus de Torribera
138/2019 Aprovació del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
139/2019 Aprovació del Reglament del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica
140/2019 Aprovació de la Normativa reguladora del procediment per autoritzar l’ús de la Marca UB per identificar els resultats de contractes de recerca i transferència
141/2019 Ratificació de la dissolució del Consorci Infància i Adolescència de Barcelona
142/2019 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió delegada del PAS, el Sr. Óscar Bonet Torres substitueix al Sr. César Marín Madrazo
143/2019 Convenis
144/2019 Comissions delegades