Consell de Govern del 4 de maig de 2018

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior i de l’acta de la sessió extraordinària anterior.

2.    Informe del rector.

3.    Aprovació, si escau, del Reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona.

Àmbit Econòmic

4.    Aprovació, si escau dels nomenaments dels nous membres de la Comissió Econòmica

Àmbit Acadèmic

5.    Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació privada  per al curs 2018-2019.

6.    Aprovació, si escau, del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títols propis de màster i postgrau de la Universitat de Barcelona.

Ensenyaments oficials de màster universitari

7.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

Àmbit PAS

8.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS

9.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del personal eventual

10.    Aprovació, si escau, dels nomenaments del nous membres de la Comissió del PAS

Àmbit Doctorat

11.    Aprovació, si escau, de l’Acord sobre el procediment de canvi en el règim de dedicació de la tesi (Complet/Parcial)

12.    Aprovació, si escau, de l’Acord sobre la reserva de places en els ensenyaments de doctorat per al doctorands amb discapacitat

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

13.    Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Geografia i Història:

•    Antropologia Social

•    Geografia

•    Història i Arqueologia

Àmbit de Recerca

14.    Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Centre de Recerca en Agrigenòmica, Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB (CRAG).

15.    Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona: la Dra. Yolanda Cajal Visa, substitueix al Dr. Diego Muñoz-Torrero com a nou membre.

Altres

16.    Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). AQUEST PUNT DECAU.

17.    Aprovació, si escau, del Reglament per a la celebració d’actes de finalització d’estudis a la Universitat de Barcelona

18.    Aprovació, si escau, de la participació de la Facultat d’Economia i Empresa en la "Asociación Olimpiada Española de Economia”

Afers de tràmit

19.    Convenis

20.    Comissions delegades

Acords

036/2018 Aprovació del Reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona.
037/2018 Aprovació dels nomenaments dels nous membres de la Comissió Econòmica:
El Dr. Ernest Pons i Fanals substitueix al Dr. Oriol Escardíbul Ferrà
038/2018 Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació privada  per al curs 2018-2019.
039/2018 Aprovació del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títols propis de màster i postgrau de la Universitat de Barcelona.
040/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
041/2018 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.
042/2018 Aprovació de la modificació de l’RLT del personal eventual.
043/2018 Aprovació dels nomenaments del nous membres de la Comissió del PAS:
•    El Dr. Ernest Pons i Fanals substitueix al Dr. Rafael Martínez Martinez com a president en delegació del Rector
•    El Dr. Atilà Herms Berenguer substitueix al Dr. Josep Batista Trobalón
•    El Dr. Ramón Alemany Leira substitueix al Dr. Joan Mauri Majós
044/2018 Aprovació de l’acord sobre el procediment de canvi en el règim de dedicació de la tesi (Complet/Parcial).
045/2018 Aprovació de l’acord sobre la reserva de places en els ensenyaments de doctorat per al doctorands amb discapacitat.
046/2018 Aprovació dels reglaments dels següents departaments:
Facultat de Geografia i Història:
•    Antropologia Social
•    Geografia
•    Història i Arqueologia
047/2018 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Centre de Recerca en Agrigenòmica, Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB (CRAG).
048/2018 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona:
•    La Dra. Yolanda Cajal Visa, substitueix al Dr. Diego Muñoz-Torrero com a nou membre
050/2018 Aprovació del Reglament per a la celebració d’actes de finalització d’estudis a la Universitat de Barcelona .
051/2018 Aprovació de la participació de la Facultat d’Economia i Empresa en la "Asociación Olimpiada Española de Economia”
052/2018 Convenis
053/2018 Comissions delegades