Consell de Govern del 29 de novembre de 2018

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector


3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de 33 càtedres de cossos docents per promoció interna, i les seves bases.
2.    Aprovació, si escau, de la convocatòria d’1 càtedra de cossos docents vinculada assistencial hospitalària de l’ICS, per promoció interna, i les seves bases.
3.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de 22 càtedres de cossos docents per torn lliure, i les seves bases.
4.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de 2 càtedres de cossos docents vinculades assistencials hospitalàries, per torn lliure, i les seves bases (1 de l’ICO i 1 HC –dues convocatòries-)
5.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de 16 places de professorat catedràtic contractat per promoció interna, i les seves bases.
6.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de 4 places de professorat catedràtic contractat vinculades assistencials hospitalàries, per promoció interna, i les seves bases (1 de l’ICO, 2 H Bellvitge i 1 HC –dues convocatòries-).
7.    Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a professor emèrit del Dr. Antonio Alegre Escolano.

4.    Àmbit del PAS
1.    Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’ocupació del PAS per a l’any 2018.
2.    Aprovació, si escau, de les modificacions organitzatives de l’RLT resultants del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern, i de les modificacions posteriors.
3.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS laboral – regularització de llocs estructurals.
4.    Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de la modificació de l’ RLT del PAS i regularització de llocs estructurals aprovada per consell de govern en data 5 desembre de 2017.
5.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.
6.    Informar dels acords de la Mesa d’Universitats, de la Comissió Negociadora de PAS laboral, i de la Comissió Negociadora del PDI laboral, de data 6 de novembre de 2018.

5.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
1.    Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Geografia i Història

6.    Àmbit Acadèmic
1.    Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2020-2021
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020
Ensenyaments oficials de grau
3.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
4.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
Ensenyaments oficials de màster universitari
5.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil
6.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de màster
7.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil,
8.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Estudis Avançats en Història de l'Art
7.    Altres
1.    Aprovació, si escau, de la designació de nous membres de la Comissió Econòmica de Consell de Govern

8.     Afers de tràmit
1.    Convenis
2.    Comissions delegades

9.    Torn obert de paraules

Acords

138/2018

 

Aprovació de la convocatòria de 33 càtedres de cossos docents per promoció interna, i les seves bases

139/2018

 

Aprovació de la convocatòria d’1 càtedra de cossos docents vinculada assistencial hospitalària de l’ICS, per promoció interna, i les seves bases

140/2018

 

Aprovació de la convocatòria de 22 càtedres de cossos docents per torn lliure, i les seves bases

141/2018

 

Aprovació de la convocatòria de 2 càtedres de cossos docents vinculades assistencials hospitalàries, per torn lliure, i les seves bases (1 de l’ICO i 1 HC –dues convocatòries-)

142/2018  

Aprovació de la convocatòria de 16 places de professorat catedràtic contractat per promoció interna, i les seves bases

143/2018   Aprovació de la convocatòria de 4 places de professorat catedràtic contractat vinculades assistencials hospitalàries, per promoció interna, i les seves bases (1 de l’ICO, 2 H Bellvitge i 1 HC –dues convocatòries-)
 144/2018   Aprovació de la proposta de nomenament com a professor emèrit del Dr. Antonio Alegre Escolano
 145/2018   Aprovació de l’Oferta Pública d’ocupació del PAS per a l’any 2018
 146/2018   Aprovació de les modificacions organitzatives de l’RLT resultants del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern, i de les modificacions posteriors
 147/2018   Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS laboral – regularització de llocs estructurals
 148/2018   Aprovació de la correcció d’errades de la modificació de l’ RLT del PAS i regularització de llocs estructurals aprovada per consell de govern en data 5 desembre de 2017
 149/2018   Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS
 150/2018   Aprovació del reglament de la Facultat de Geografia i Història
 151/2018   Aprovació de la programació de títols del curs 2020-2021
 152/2018   Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020
 153/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
 154/2018   Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
 155/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil
 156/2018   Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de màster
 157/2018   Aprovació del pla d’estudis del màster en Paleobiologia i Registre Fòssil
 158/2018   Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Estudis Avançats en Història de l'Art
 159/2018  

Aprovació de la designació de nous membres de la Comissió Econòmica de Consell de Govern

- La Dra. Maria Pilar Delgado Hito substitueix al Dr. Josep Maria Ustrell Torrent

- El Dr. Raul Ramos Lobo substitueix al Dr. Jorge Calero Martínez

 160/2018   Convenis
 161/2018   Comissions delegades