Consell de Govern del 29 de març de 2019

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector

3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de la modificació d’una plaça de TU a professorat agregat de la Facultat d’Economia i Empresa.
2.    Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019.
3.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat i les seves bases.
4.    Aprovació, si escau, de la incorporació d’àrees afins de la Facultat de Dret i de la Facultat de Biologia.

4.    Àmbit del PAS
5.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT de PAS.
6.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT de PAS Funcionari - Regularització de llocs estructurals.
7.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del Personal Eventual.
8.    Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de l’RLT
9.    Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de les modificacions organitzatives de l’RLT, resultants del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern, aprovades pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2018.
10.    Aprovació, si escau, de l’Acord del Consell Social relatiu a la roba de treball en relació a les places de PAS Laboral de l’RLT.
11.    Aprovació, si escau, de l’Acord de 4 de desembre de 2018, relatiu a la Borsa de Treball de PAS Funcionari Interí.
 
5.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
1.    Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Dret.
2.    Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació de Facultat de Biblioteconomia i Documentació per Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.
3.    Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació de Facultat de Filologia per Facultat de Filologia i Comunicació.

6.    Àmbit Acadèmic
1.    Aprovació, si escau, de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2019-2020.
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.
3.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
4.    Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol de Graduat en Investigació Privada per al curs 2019-2020.
5.    Aprovació, si escau, de la modificació del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de la Universitat de Barcelona.
 
Ensenyaments oficials de grau
6.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.
7.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de grau.
8.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
9.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
10.    Aprovació, si escau, del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.

Ensenyaments oficials de màster universitari
11.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació com a conseqüència de l’acreditació del Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria.
12.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de màster.
13.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
14.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
15.    Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

7.    Àmbit de Recerca
1.    Aprovació, si escau, del nomenament dels membres de la Comissió de Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.
2.    Aprovació, si escau, de la proposta de creació, de la memòria i el reglament de l’Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària.
 
8.    Àmbit d’Igualtat i Acció Social
1.    Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.

9.    Àmbit Econòmic
1.    Aprovació, si escau, de la proposta d’establiment d’un ajut addicional als becaris FPI de la Universitat de Barcelona que cobreixi l’import de la matrícula de doctorat del curs 2018-2019.

10.    Altres
1.    Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del professorat emèrit i honorari.
2.    Aprovació, si escau, del nomenament de la Dra. María Isabel Muñoz Gracia a la Comissió de Recerca en substitució del Dr. Bru Cormand Rifa
3.    Aprovació, si escau, del nomenament de la Dra. Carme Panchón Iglesias com a Patró de la Fundació Solidaritat UB.
4.    Aprovació, si escau, del nomenament del Dr. Xavier Triadó Ivern, com a Patró de la Fundació Institut de Formació Continua IL3.
 
11.     Afers de tràmit
1.    Convenis
2.    Comissions delegades

Acords

013/2019

Aprovació de la modificació d’una plaça de TU a professorat agregat de la Facultat d’Economia i Empresa.

014/2019

Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019.

015/2019

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat i les seves bases.

016/2019

Aprovació de la incorporació d’àrees afins de la Facultat de Dret i de la Facultat de Biologia.

017/2019

Aprovació de la modificació de l’RLT de PAS.

018/2019

Aprovació de la modificació de l’RLT de PAS Funcionari - Regularització de llocs estructurals.

019/2019

Aprovació de la modificació de l’RLT del Personal Eventual.

020/2019

Aprovació de la correcció d’errades de l’RLT.

021/2019

Aprovació de la correcció d’errades de les modificacions organitzatives de l’RLT, resultants del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern, aprovades pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2018.

022/2019

Aprovació de l’Acord del Consell Social relatiu a la roba de treball en relació a les places de PAS Laboral de l’RLT.

023/2019

Aprovació de l’Acord de 4 de desembre de 2018, relatiu a la Borsa de Treball de PAS Funcionari Interí.

024/2019  Aprovació del reglament de la Facultat de Dret.
025/2019  Aprovació de la proposta de canvi de denominació de Facultat de Biblioteconomia i Documentació per Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.
026/2019  Aprovació de la proposta de canvi de denominació de Facultat de Filologia per Facultat de Filologia i Comunicació.
027/2019  Aprovació de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2019-2020.
028/2019  Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.
029/2019  Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
030/2019  Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol de Graduat en Investigació Privada per al curs 2019-2020.
031/2019  Aprovació de la modificació del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de la Universitat de Barcelona.
032/2019  Aprovació de la memòria de verificació del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.
033/2019  Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de grau.
034/2019  Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
035/2019  Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
036/2019  Aprovació del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.
037/2019  Aprovació de la modificació de la memòria de verificació com a conseqüència de l’acreditació del Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria.
038/2019  Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per a l’actualització del número de places de diversos ensenyaments de màster.
039/2019  Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
040/2019  Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
041/2019  Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
042/2019  Aprovació del nomenament dels membres de la Comissió de Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.
043/2019  Aprovació de la proposta de creació, de la memòria i el reglament de l’Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària.
044/2019  Aprovació de la creació de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.
045/2019  Aprovació de la proposta d’establiment d’un ajut addicional als becaris FPI de la Universitat de Barcelona que cobreixi l’import de la matrícula de doctorat del curs 2018-2019.  
046/2019  Aprovació de la modificació del Reglament del professorat emèrit i honorari.
047/2019  Aprovació del nomenament de la Dra. María Isabel Muñoz Gracia a la Comissió de Recerca en substitució del Dr. Bru Cormand Rifa.
048/2019  Aprovació del nomenament de la Dra. Carme Panchón Iglesias com a Patró de la Fundació Solidaritat UB.
049/2019  Aprovació del nomenament del Dr. Xavier Triadó Ivern, com a Patró de la Fundació Institut de Formació Continua IL3.
050/2019 Convenis.
051/2019 Comissions delegades.