Consell de Govern del 27 de setembre de 2019

Ordre del dia:


1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector

3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat per personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.
2.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de tres places de professorat agregat i les seves bases.

4.    Altres
1.    Aprovació, si escau, del nomenament de professorat honorífic.
2.    Aprovació, si escau, de la designació d’un nou membre de la Comissió de PAS de Consell de Govern

5.    Afers de tràmit
1.    Convenis.
2.    Comissions delegades.

6.    Torn obert de paraules
 

Acords

116/2019

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.

117/2019

Aprovació de la convocatòria de tres places de professorat agregat i les seves bases.

118/2019

Aprovació de la concessió de la Menció Honorífica al Dr. Paulino Carnicero Duque i a la Dra. Emma Martinell Gifre

119/2019

Aprovació de la designació de l’estudiant, Sr. David Lloberas Lafuente, com a membre de la Comissió del PAS delegada del Consell de Govern.

120/2019

Convenis.

121/2019

Comissions delegades.