Consell de Govern del 26 de juny de 2020

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària de 22 d’abril de 2020 i de l’acta de la sessió ordinària de 15 de maig de 2020.

2. Informe del rector.

3. Àmbit Acadèmic.

1. Informació sobre orientacions acadèmiques curs 2020-2021.

2. Aprovació, si escau, de l’autoinforme de l’aplicació del model d’avaluació docent.

3. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris d’ensenyaments de grau i de Màster Universitari del curs 2018-2019.

4. Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada curs 2020-2021.

5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del reglament de beques de col·laboració.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

Ensenyaments oficials de Grau

8. Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris de doble titulació de grau.

9. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudis de diversos ensenyaments de graus.

11. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari d’implantació del grau en Comunicació Audiovisual.

12. Aprovació, si escau, d’itineraris d’extinció de graus

13. Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris d’extinció de graus

14. Aprovació, si escau, de taules de reconeixement del grau en Turisme.

Ensenyaments de màster

15. Aprovació, si escau, de la modificació de memòries de verificació en procés d’actualització del màster en Gestió de Continguts Digitals.

16. Aprovació, si escau, de plans d’estudis del màster en EM Química Teòrica i Modelització Computacional.

17. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

4. Àmbit del Professorat.

1. Aprovació, si escau, de la contractació professorat visitant curs 2020-21.

2. Aprovació, si escau, de l’autorització renovació sabàtics per COVID-19.

5. Àmbit de la Recerca.

1. Informació sobre la preselecció de projectes per a la convocatòria Beatriz Galindo.

2. Informació sobre la reactivació de l’avaluació PDA 2020.

3. Aprovació, si escau, de l’estratègia de recursos humans per al personal investigador de la UB (HRS4R.

6. Àmbit del Doctorat.

1. Informació sobre la programació del doctorat per al curs 2020-2021.

2. Aprovació, si escau, d’ampliació dels efectes de la matrícula dels doctorands curs 2019-2020.

7. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de l'RLT del personal eventual..

3. Aprovació, si escau, de les places de promoció interna del PAS-F.

8. Àmbit d’Igualtat i Acció Social.

1. Aprovació, si escau, del document marc Agenda 2030.

9. Àmbit d’Arts, Cultura i Patrimoni.

1. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora de les col·leccions de patrimoni cultural moble.

10. Altres.

1. Aprovació, si escau, el Reglament del departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.

2. Aprovació, si escau, del Sr. Joan Alcaraz Comabella, com a segon representant d’estudiants a la JEP.

3. Aprovació, si escau, de l’Acord dels procediments electorals afectats per COVID-19.

11. Afers de tràmit.

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

12. Torn obert de paraules.

 

Acords

060/2020 Aprovació de l’autoinforme de l’aplicació del model d’avaluació docent.
061/2020 Aprovació dels premis extraordinaris d’ensenyaments de grau i de Màster Universitari del curs 2018-2019.
062/2020 Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada curs 2020-2021.
063/2020 Aprovació de la proposta de modificació del reglament de beques de col·laboració.
064/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
065/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
066/2020 Aprovació de la modificació d’itineraris de doble titulació de grau.
067/2020 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau.
068/2020 Aprovació de la modificació de plans d’estudis de diversos ensenyaments de graus.
069/2020 Aprovació de la modificació del calendari d’implantació del grau en Comunicació Audiovisual.
070/2020 Aprovació d’itineraris d’extinció de graus.
071/2020 Aprovació de la modificació d’itineraris d’extinció de graus.
072/2020 Aprovació de taules de reconeixement del grau en Turisme.
073/2020 Aprovació de la modificació de memòries de verificació en procés d’actualització del màster en Gestió de Continguts Digitals.
074/2020 Aprovació de plans d’estudis del màster en EM Química Teòrica i Modelització Computacional.
075/2020 Aprovació de la modificació de plans d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
076/2020 Aprovació de la contractació professorat visitant curs 2020-21.
077/2020 Aprovació de l’autorització renovació sabàtics per COVID-19.
078/2020 Aprovació de l’estratègia de recursos humans per al personal investigador de la UB (HRS4R).
079/2020 Aprovació d’ampliació dels efectes de la matrícula dels doctorands curs 2019-2020.
080/2020 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.
081/2020 Aprovació de la modificació de l'RLT del personal eventual.
082/2020 Aprovació de les places de promoció interna del PAS-F.
083/2020 Aprovació del document marc Agenda 2030.
084/2020 Aprovació de la normativa reguladora de les col·leccions de patrimoni cultural moble.
085/2020 Aprovació del Reglament del departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.
086/2020 Aprovació del Sr. Joan Alcaraz Comabella, com a segon representant d’estudiants a la JEP.
087/2020 Aprovació de l’Acord dels procediments electorals afectats per COVID-19.
088/2020 Convenis. 
089/2020 Comissions delegades.